Uwaga na ulgę mieszkaniową przy zakupie mieszkania w Wielkiej Brytanii

Ulga mieszkaniowa jest bardzo popularną ulgą wśród osób, które sprzedają nieruchomości w ciągu 5 lat od końca roku, w którym je nabyły. Taka sprzedaż rodzi bowiem obowiązek podatkowy u sprzedawców – od osiągniętego dochodu muszą zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19 proc. Korzystając z ulgi, podatnicy mogą znacząco obniżyć, a czasem całkowicie uniknąć obowiązku zapłaty podatku. Wystarczy, że uzyskane ze sprzedaży pieniądze w ciągu 3 lat przeznaczą na tzw. własne cele mieszkaniowe. Cele te są określone w ustawie o PIT, gdzie wymienione zostały wydatki, których poniesienie uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Zakup mieszkania w Polsce czy za granicą?

Ustawa o PIT wskazuje, że jednym z wydatków, które uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi jest zakup, budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont mieszkania położonego w innym kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Oznacza to, że nie tylko zakup lub inne czynności jak remont czy przebudowa nieruchomości w Polsce będzie stwarzała możliwość skorzystania z ulgi – również inwestycja w zagraniczne nieruchomości (oczywiście nabyte dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych).

Art. 21 ust. 27 ustawy o PIT zawiera zapis, zgodnie z którym w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, ulga mieszkaniowa ma zastosowanie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Co z Wielką Brytanią?

Od 2021 r. Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co ma wpływ na rozliczenia podatkowe dokonywane przez podatników. Jako jeden z przykładów można wskazać właśnie możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, czego dotyczyła niedawna interpretacja dyrektora KIS.

Z pytaniem do organu zwróciła się podatniczka, która w 2021 r. nabyła w darowiźnie od córki mieszkanie. Planowała je sprzedać (przed upływem pięciu lat) i kupić mieszkanie w Wielkiej Brytanii, by przenieść się tam na stałe. Jej wątpliwość dotyczyła możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej w przypadku wydatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania na zakup innego lokalu, położonego poza Polską.

Jej zdaniem, miała ona prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej określonej w przepisach ustawy o PIT, ponieważ między Polską a Wielką Brytanią została w 2006 r. zawarta Konwencja w sprawie podwójnego opodatkowania, natomiast w 2017 r. została sporządzona Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego. Tym samym spełniony jest warunek istnienia między dwoma państwami umów, na podstawie których organy podatkowe mogą pozyskiwać od siebie informacje.

Jednak brak zwolnienia

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z wnioskodawczynią. Powołując się na brzmienie przepisów podatkowych podkreślił, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego interpretacja przepisów dotyczących zwolnień i ulg nie może być prowadzona w sposób rozszerzający, a musi być dokonywana zgodnie z ich ścisłym brzmieniem. Dlatego też wyłącznie po spełnieniu wszystkich określonych w przepisach przesłanek podatnik ma prawo do skorzystania z określonych ulg.

Zwolnienie z podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia stosuje się pod warunkiem wydatkowania pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży m. in. na zakup nieruchomości w Polsce, kraju UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej, jeśli istnieje podstawa prawna wynikająca z umów międzynarodowych do uzyskiwania przez organy podatkowe informacji od organów drugiego państwa będącego stroną tej umowy.

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku podatniczki brak jest spełnienia pierwszego warunku – Wielka Brytania nie należy do krajów Unii Europejskiej, kraju należącego do EOG ani w Konfederacji Szwajcarskiej. Dlatego pomimo istnienia umów międzynarodowych, których Polska i Wielka Brytania są stronami, nie ma podstawy do zastosowania ulgi mieszkaniowej.

Powyższe jest swego rodzaju przestrogą dla podatników, którzy planują wydatkowanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe, bowiem dokładna analiza przepisów i warunków uprawniających stosowanie ulg podatkowych jest podstawą do poprawnego dokonania rozliczeń z organami podatkowymi.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 marca 2024 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.26.2024.2.MM

Podstawa prawna: