Nie ma PIT od sfinansowanej przez pracodawcę profilaktyki

W interpretacji z 25 września br. (nr 0114-KDWP.4011.96.2023.1.ASZ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w sytuacji gdy w ramach pakietu medycznego spółka pokrywa tylko tę część wydatków, która ma zapewnić pracownikowi świadczenia z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których jest zobowiązany odrębnymi przepisami, u pracowników – w związku z zapewnieniem tych świadczeń – nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W konsekwencji nie ciąży na spółce obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Dyrektor KIS potwierdził, że wartość przyznawanych pracownikom pakietów medycznych w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych nie stanowi dla nich przychodu. Obowiązek zapewnienia pracownikom tego rodzaju świadczeń jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów prawa pracy. Tym samym nie sposób uznać, że pracownik uzyskuje w związku takim świadczeniem jakąkolwiek korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść – podkreśla Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

– Warto zwrócić uwagę, że organ potwierdził, że przychód po stronie pracownika nie powstanie zarówno w przypadku zapewnienia pakietu obejmującego wyłącznie świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej, jak również pakietów medycznych rozszerzonych w części przypadającej na usługi medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej- wyjaśnia Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Pracodawca, wykupując dla pracowników pakiety medyczne, powinien pamiętać, że przychód nie powstanie jedynie w odniesieniu do świadczeń obowiązkowych, tj. medycyny pracy i badań profilaktycznych. W pozostałym zakresie wartość świadczenia w części sfinansowanej przez pracodawcę powinna zostać doliczona do przychodu pracownika ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnień przewidzianych w ustawie o PIT. Pracodawca powinien więc naliczyć zaliczki na podatek oraz pobrać składki ZUS. W przypadku częściowego finansowania świadczenia przez pracownika, przychód powstanie w wysokości różnicy między ceną pakietów a dokonywaną przez pracownika odpłatnością – wyjaśnia Agnieszka Fijałkowska-Wocial.