Wzrost cen prądu w drugiej połowie 2024 r.

1 lipca 2024 r. nastąpiła podwyżka cen energii, przy czym rząd wprowadził program osłon przed podwyżką. Celem zmian ustawowych stały się działania osłonowe obejmujące drugą połowę 2024 r. skierowane na odbiorców energii, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W wyniku zmian:

 • wprowadzono nowe świadczenie pieniężne w postaci bonu energetycznego,
 • ograniczono wzrost cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Bon energetyczny

Bon stanowi wsparcie dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego.

Świadczenie pieniężne przysługuje jednorazowo gospodarstwom domowym w oparciu o określone kryteria dochodowe:

 • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2500 zł,
 • dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu na osobę za 2023 r. będzie przekraczać kwoty odpowiednio 2500 zł lub 1700 zł, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód na osobę za 2023 r.

Ważne: Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wskazówka: Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) pod warunkiem, że źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Uwaga: Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej albo elektronicznej należy złożyć odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą rozpatrywane w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku. Przyznanie samego świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Bon energetyczny będą wypłacać gminy.

Ceny maksymalne za energię elektryczną

Cena prądu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu określona ustawowo 

Cena maksymalna za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 r., ustalona została na poziomie:

 • 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych,
 • 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Ponadto w wyniku zmian ustawowych zawieszono na okres sześciu miesięcy pobieranie od odbiorców w gospodarstwach domowych tzw. opłaty mocowej. Opłata mocowa dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 0 zł.

Zobacz także: Informacja o ustawie

Podstawa prawna: