Zmiany w sposobie przesyłania pełnomocnictw

7 maja 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń. Tym samym utraciło moc rozporządzenie z 28 grudnia 2015 r. w tym samym temacie. Zmiana została podyktowana ewolucją systemów informatycznych oraz nadchodzącymi zmianami w zakresie e-doręczeń. Na czym będzie polegać i jakich dokumentów dotyczyć?

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych i innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej oraz we wszystkich urzędach skarbowych i przed innymi organami podatkowymi, na przykład urzędem gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Informacje dotyczące pełnomocnictw ogólnych znajdują się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego są skuteczne od dnia wpływu takiej informacji do CRPO.

Nowe rozporządzenie wprowadza zasady, zgodnie z którymi pełnomocnictwo ogólne utrwalone w postaci elektronicznej ma być przesyłane za pośrednictwem:

  • portalu podatkowego – przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać,
  • dedykowanego systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – przez organy podatkowe.

Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego jego zakres musi być dokładnie wskazany (jakiej sprawy dotyczy, przed jakim organem, za jaki okres).

Pełnomocnictwo do doręczeń natomiast jest konieczne, gdy strona postępowania nie ma pełnomocnika ogólnego ani szczególnego i jednocześnie:

  • zmieniła adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie poza Unią Europejską lub
  • strona postępowania nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce lub w innym kraju UE i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postepowania.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pełnomocnictwa szczególne oraz do doręczeń utrwalone w postaci elektronicznej są przesyłane do organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy:

  • na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w ustawie o e-doręczeniach,
  • za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Ważne: Do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku stosowania e-doręczeń, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, przekazywanie pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Obowiązkowe korzystanie z e-doręczeń rozpocznie się najwcześniej 1 października 2024 r. przez określone podmioty, takie jak np. organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, ZUS, KRUS, NFZ, jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w zakresie podmiotów niepublicznych – osoby wykonujące zawody zaufania publicznego jak adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy i notariusz.

Podstawa prawna: