Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, których nie trzeba naliczać, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, odsetki nie będą należne:

Czytaj więcej...

KODY GTU

CNN KOD GTU UWAGI
Sprzedaż butli z gazem LPG 27111900 GTU-02  
Usługi szkoleń w zakresie BHP   GTU_12 PKWIU

85.59.19.0

 

Usługi dzierżawy miejsc pod reklamę   GTU_12  
Sprzedaży maszyn rolniczych wraz z ich transportem     BEZ GTU 13
ODRĘBNA USŁUGA TRANSPORTOWA Continue reading
Czytaj więcej...

Obowiązek udzielenia zaległego urlopu za 2020 r.

Pracodawcy mają czas do 30 września w 2021 r., aby udzielić pracownikowi zaległego urlopu za 2020 r., który nie został wykorzystany zgodnie z planem urlopów lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

Prawo do urlopu

Co do zasady pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Continue reading

Czytaj więcej...

Jakie warunki należy spełnić, aby od 1 października korzystać z ulgi na złe długi

Od 1 października 2021 r. zostały zlikwidowane te spośród warunków korzystania z ulgi na złe długi (choć nie wszystkie), które zgodnie z wyrokiem TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 są niezgodne z przepisami unijnymi.

W konsekwencji, aby skorzystać z ulgi na złe długi, nie trzeba będzie by:

  1. dostawa towaru Continue reading
Czytaj więcej...

Kiedy mikroprzedsiębiorca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania ustawy o PPK obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona u niego zdecyduje się oszczędzać w tym programie.

Przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Chodzi tu o wszystkie osoby zatrudnione Continue reading

Czytaj więcej...

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego. Pomimo takiej regulacji pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2021 Continue reading

Czytaj więcej...

Nie ma możliwości dokonywania zaległych wpłat do PPK

Przepisy nie przewidują możliwości wstecznego dokonywania wpłat do PPK w sytuacji, w której podmiot zatrudniający nie dopełnił tego obowiązku w ustawowym terminie.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest naliczać i pobierać wpłaty do PPK od każdego wynagrodzenia wypłacanego osobie zatrudnionej po zawarciu w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK (o ile nie obowiązuje deklaracja o rezygnacji Continue reading

Czytaj więcej...

SLIM VAT 2 – Możliwość wykazania po terminie w JPK_V7 VAT należnego od importu

Przed zmianą podatnik rozliczający VAT od importu w JPK_V7 nie miał możliwości dokonania korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Musiał wtedy rozliczyć VAT od importu na zasadach ogólnych, czyli wpłacając należny VAT wraz z odsetkami bezpośrednio do urzędu skarbowego.

PO ZMIANIE

Po zmianie podatnicy, którzy nie rozliczyli w całości Continue reading

Czytaj więcej...