Jakie warunki należy spełnić, aby od 1 października korzystać z ulgi na złe długi

Od 1 października 2021 r. zostały zlikwidowane te spośród warunków korzystania z ulgi na złe długi (choć nie wszystkie), które zgodnie z wyrokiem TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 są niezgodne z przepisami unijnymi.

W konsekwencji, aby skorzystać z ulgi na złe długi, nie trzeba będzie by:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług były Continue reading
Czytaj więcej...

Kiedy mikroprzedsiębiorca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania ustawy o PPK obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona u niego zdecyduje się oszczędzać w tym programie.

Przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Chodzi tu o wszystkie osoby zatrudnione objęte autozapisem, Continue reading

Czytaj więcej...

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego. Pomimo takiej regulacji pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2021 r.

Sytuacja Continue reading

Czytaj więcej...

Nie ma możliwości dokonywania zaległych wpłat do PPK

Przepisy nie przewidują możliwości wstecznego dokonywania wpłat do PPK w sytuacji, w której podmiot zatrudniający nie dopełnił tego obowiązku w ustawowym terminie.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest naliczać i pobierać wpłaty do PPK od każdego wynagrodzenia wypłacanego osobie zatrudnionej po zawarciu w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK (o ile nie obowiązuje deklaracja o rezygnacji Continue reading

Czytaj więcej...

SLIM VAT 2 – Możliwość wykazania po terminie w JPK_V7 VAT należnego od importu

Przed zmianą podatnik rozliczający VAT od importu w JPK_V7 nie miał możliwości dokonania korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Musiał wtedy rozliczyć VAT od importu na zasadach ogólnych, czyli wpłacając należny VAT wraz z odsetkami bezpośrednio do urzędu skarbowego.

PO ZMIANIE

Po zmianie podatnicy, którzy nie rozliczyli w całości Continue reading

Czytaj więcej...

Poprzednie zatrudnienie u pracodawcy może przyśpieszyć zapisanie pracownika do PPK

Każdego nowozatrudnionego pracownika pracodawca powinien zgłosić do PPK. Termin, w jakim powinien to zrobić, zależy od tego, kiedy pracownik osiągnie wymagany – trzymiesięczny – okres zatrudnienia.

Aby pracodawca mógł zapisać pracownika do PPK musi posiadać on co najmniej trzymiesięczny (90 dni) okres zatrudnienia. Termin, w jakim pracodawca ma obowiązek Continue reading

Czytaj więcej...

Biura rachunkowe zweryfikują swoich klientów – procedury prania brudnych pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów.

                UWAGA!
Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach zaliczanych do kategorii ,,instytucji obowiązanych’’.
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura Continue reading 
Czytaj więcej...

Przedawnienie składek ZUS ze zmianami

Przedawnienie składek ZUS ze zmianami

Po 31 grudnia 2021 r. bieg terminu przedawnienia będzie podlegał zawieszeniu od 1. dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono Continue reading

Czytaj więcej...

Od świadczeń urlopowych nie płaci się ZUS!

Pracodawcy często szukają sposobu na wynagradzanie pracownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakim niewątpliwie są składki ZUS. Taką możliwość daje wypłata świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe nie podlega pod ZUS. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie odprowadza składek do ZUS od wypłacanych świadczeń, a tym samym pracownik otrzymuje wyższą kwotę Continue reading

Czytaj więcej...