Weszły w życie przepisy o nieważności decyzji administracyjnych

Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania – stanowią przepisy, które weszły w życie. Niezakończone postępowania w sprawie nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

Głośna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ostatecznie została uchwalona 11 sierpnia, Continue reading

Czytaj więcej...

Dla kogo Prosta Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku.

Od ponad dwóch miesięcy (od 1 lipca 2021 r.) obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Continue reading

Czytaj więcej...

Czy darowizny i czynności nieodpłatne trzeba ewidencjonować na kasie

Czy każda darowizna lub nieodpłatne świadczenie usług, które podlega VAT, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie? Czy obrót z tego tytułu wliczamy do limitu zwolnienia podmiotowego?

Czynności nieodpłatne korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki, gdy przedmiotem tych czynności są towary i usługi wymienione w § Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, których nie trzeba naliczać, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, odsetki nie będą należne:

Czytaj więcej...

Kiedy można zatrudnić młodocianego w celu przygotowania zawodowego

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego do ukończenia 18 lat, który może także zostać przedłużony.

Praca osób młodocianych jest dopuszczalna, jeśli spełniają one 3 poniższe wymogi:

  • ukończyły co najmniej 15 lat,
  • ukończyły co najmniej 8-letnią szkołę podstawową, Continue reading
Czytaj więcej...

KODY GTU

CNN KOD GTU UWAGI
Sprzedaż butli z gazem LPG 27111900 GTU-02  
Usługi szkoleń w zakresie BHP   GTU_12 PKWIU

85.59.19.0

 

Usługi dzierżawy miejsc pod reklamę   GTU_12  
Sprzedaży maszyn rolniczych wraz z ich transportem     BEZ GTU 13
ODRĘBNA USŁUGA TRANSPORTOWA Continue reading
Czytaj więcej...

Obowiązek udzielenia zaległego urlopu za 2020 r.

Pracodawcy mają czas do 30 września w 2021 r., aby udzielić pracownikowi zaległego urlopu za 2020 r., który nie został wykorzystany zgodnie z planem urlopów lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

Prawo do urlopu

Co do zasady pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Praktyka pokazuje, że nie zawsze Continue reading

Czytaj więcej...

Jakie warunki należy spełnić, aby od 1 października korzystać z ulgi na złe długi

Od 1 października 2021 r. zostały zlikwidowane te spośród warunków korzystania z ulgi na złe długi (choć nie wszystkie), które zgodnie z wyrokiem TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 są niezgodne z przepisami unijnymi.

W konsekwencji, aby skorzystać z ulgi na złe długi, nie trzeba będzie by:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług były Continue reading
Czytaj więcej...

Kiedy mikroprzedsiębiorca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy ze stosowania ustawy o PPK obowiązuje do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona u niego zdecyduje się oszczędzać w tym programie.

Przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Chodzi tu o wszystkie osoby zatrudnione objęte autozapisem, Continue reading

Czytaj więcej...