Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlopu wypoczynkowego. Pomimo takiej regulacji pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2021 r.

Sytuacja Continue reading

Czytaj więcej...

Nie ma możliwości dokonywania zaległych wpłat do PPK

Przepisy nie przewidują możliwości wstecznego dokonywania wpłat do PPK w sytuacji, w której podmiot zatrudniający nie dopełnił tego obowiązku w ustawowym terminie.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest naliczać i pobierać wpłaty do PPK od każdego wynagrodzenia wypłacanego osobie zatrudnionej po zawarciu w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK (o ile nie obowiązuje deklaracja o rezygnacji Continue reading

Czytaj więcej...

SLIM VAT 2 – Możliwość wykazania po terminie w JPK_V7 VAT należnego od importu

Przed zmianą podatnik rozliczający VAT od importu w JPK_V7 nie miał możliwości dokonania korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Musiał wtedy rozliczyć VAT od importu na zasadach ogólnych, czyli wpłacając należny VAT wraz z odsetkami bezpośrednio do urzędu skarbowego.

PO ZMIANIE

Po zmianie podatnicy, którzy nie rozliczyli w całości Continue reading

Czytaj więcej...

Poprzednie zatrudnienie u pracodawcy może przyśpieszyć zapisanie pracownika do PPK

Każdego nowozatrudnionego pracownika pracodawca powinien zgłosić do PPK. Termin, w jakim powinien to zrobić, zależy od tego, kiedy pracownik osiągnie wymagany – trzymiesięczny – okres zatrudnienia.

Aby pracodawca mógł zapisać pracownika do PPK musi posiadać on co najmniej trzymiesięczny (90 dni) okres zatrudnienia. Termin, w jakim pracodawca ma obowiązek Continue reading

Czytaj więcej...

Biura rachunkowe zweryfikują swoich klientów – procedury prania brudnych pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów.

                UWAGA!
Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach zaliczanych do kategorii ,,instytucji obowiązanych’’.
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura Continue reading 
Czytaj więcej...

Przedawnienie składek ZUS ze zmianami

Przedawnienie składek ZUS ze zmianami

Po 31 grudnia 2021 r. bieg terminu przedawnienia będzie podlegał zawieszeniu od 1. dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono Continue reading

Czytaj więcej...

Od świadczeń urlopowych nie płaci się ZUS!

Pracodawcy często szukają sposobu na wynagradzanie pracownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakim niewątpliwie są składki ZUS. Taką możliwość daje wypłata świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe nie podlega pod ZUS. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie odprowadza składek do ZUS od wypłacanych świadczeń, a tym samym pracownik otrzymuje wyższą kwotę Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązek założenia profilu PUE ZUS przez wszystkich płatników składek

Od 1 stycznia 2023 r. płatnicy składek zostaną zobligowani do posiadania profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Nowi płatnicy będą zobowiązani założyć ten profil w terminie 7 dni od:

  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, Continue reading
Czytaj więcej...

Wprowadzenie granicznego terminu na składanie dokumentów korygujących

Od 2022 r. płatnik składek nie będzie mógł złożyć deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie.

Zmiana w tym zakresie ma służyć:

  • wyeliminowaniu występujących sytuacji, w których na skutek złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji za wiele lat wstecz zmianie Continue reading
Czytaj więcej...

Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, których nie trzeba naliczać, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, odsetki nie będą należne:

Czytaj więcej...