Usługi szkoleniowe

Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Tax-Rzeszow poszerzyło swoja ofertę o usługi szkoleniowe . Oferujemy szkolenia  :

 bhp ( wstępne , okresowe, dla osób kierujących pracownikami )

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników uregulowane są w Kodeksie pracy, a także m.in. w ministerialnym Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP. Zgodnie z tymi przepisami nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia bhp mają zapewnić uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Ponadto pozwalają nabyć pracownikom umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia wstępne BHP ważne są:

 • 6 miesięcy  dla stanowisk kierowniczych
 • 12 miesięcy  dla pozostałych stanowisk

Szkolenia okresowe BHP ważne są:

 • 3 lata dla stanowisk robotniczych
 • 5 lat dla stanowisk kierowniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych

 

Brak szkoleń lub niezastosowanie się do obowiązujących terminów – może skutkować nałożeniem kary na przedsiębiorcę.

W ramach naszych usług oferujemy :

Szkolenia  wstępne / okresowe bhp :

-na stanowiskach robotniczych,

– dla pracodawców i pracowników kierujących pracownikami

Opracowanie :

-oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy,

instrukcji stanowiskowych

Udział w dochodzeniach powypadkowych

Udział w kontrolach PIP , oraz wykonywanie postanowień pokontrolnych

Okresowe analizy stanu BHP w firmie

 

– szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób , osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy oraz  odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy.

Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • Rozpoznania i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku.
 • Organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku.
 • Wyposażenia apteczek .

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracy jest pracowników do udzielania pierwszej pomocy (art. 2091 KP). Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje obowiązek powierzenia obsługi punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Wiadomości wstępne
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch ratunkowy
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia praktyczne)
 • Ocena przytomności
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Ocena oddechu
 • Ocena oznak krążenia
 • Ocena oddechu
 • Wywiad z poszkodowanym
 • Ewakuacja
 • Wzywanie pomocy
 • Pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy (ćwiczenia praktyczne)

 

 

 1. Rany i obrażenia ciała
 • Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia praktyczne)
 • Postępowanie przy krwotoku z nosa
 • Mechanizm urazu
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Oparzenia
 • Porażenie prądem

 

 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED
 • Użycie AED
 • Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej

 

 1. Stany nagłe zagrożenia życia
 • Omdlenie
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Napad drgawek
 • Astma oskrzelowa
 • Cukrzyca
 • Zatrucia
 • Wstrząs
 • Zadławienie

 

 1. Wiadomości końcowe
 • Podsumowanie kursu
 • Ocena opanowania wiedzy przez słuchaczy.