Biura rachunkowe zweryfikują swoich klientów – procedury prania brudnych pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów.

        UWAGA!
Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach zaliczanych do kategorii ,,instytucji obowiązanych’’.
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stały się instytucją obowiązaną.
       

 

Co to jest pranie brudnych pieniędzy?

To czynności o różnej skali i charakterze, których głównym celem jest legalizacja środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa. Przestępstwa te mogą mieć bardzo różny charakter, na przykład mogą polegać na handlu bronią, ludźmi, czy narkotykami, ale mogą też pochodzić z takich czynów, jak pisanie prac dyplomowych, czy korupcja – to tylko wybrane przykłady, ale pokazują jak różne czyny mogą stanowić źródło brudnych pieniędzy.

 

Co oznacza wprowadzenie obowiązków tworzenia procedury AML dla klientów biura rachunkowego?

Będziemy się zwracali do Państwa z dodatkowymi zapytaniami co do prowadzonej działalności gospodarczej, a także pytali o niektóre transakcje realizowane w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Mogą pojawić się również prośby o okazanie dowodu osobistego.

Biuro rachunkowe, dokonując identyfikacji i oceny ryzyka, powinno uwzględniać następujące czynniki ryzyka dotyczące szerokiego obszaru:

 • rodzaju klientów,
 • państw lub obszarów geograficznych,
 • przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw  i dystrybucji,
 • poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych,
 • innych czynników ryzyka, związanych ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy biura rachunkowego o kliencie.

Jak widać z powyższego wykazu czynników ryzyka, analiza Państwa firmy będzie dosyć precyzyjna i będzie dotyczyła transparentności Państwa działalności gospodarczej, a także oceniania, czy działalność nie jest prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych i czy transakcje, które Państwo dokonują nie mają charakteru finansowania działań przestępczych.

Jednym z podstawowych obowiązków procedury AML jest uzyskanie od Państwa oświadczenia o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP): ZAŁĄCZNIK.

Prosimy o czytelne wypełnienie powyższego załącznika i przekazanie go do biura rachunkowego.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, zebranych oświadczeń i sporządzeniu formularzy identyfikacji klienta a także identyfikacji beneficjenta rzeczywistego biuro rachunkowe stwierdzi czy ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane z ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi jest ryzykiem normalnym, ryzykiem średnim, ryzykiem podwyższonym, a może ryzykiem nieakceptowalnym.

Biuro rachunkowe ma obowiązek realizować przepisy dotyczące procedur AML pod groźbą poniesienia sankcji w postaci kar administracyjnych, dlatego prosimy o współpracę z biurem rachunkowym w tym zakresie i umożliwienie dokonania oceny prowadzonej działalności.

Bezpieczeństwo w kontaktach biznesowych jest ważne dla obu stron, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, żeby transparentność transakcji w działalności gospodarczej była oczywista i nie budziła żadnych wątpliwości, a to wszystko w celu spokojnego realizowania swoich planów biznesowych.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).