VAT od projektów OZE – interpretacja ogólna ministra finansów

2 maja bieżącego roku została wydana interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 Gmina O. i Continue reading
Czytaj więcej...

Prawo przedsiębiorców – kiedy i jak można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG może zawiesić jej prowadzenie pod pewnymi warunkami. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w jej prowadzeniu.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

  • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej Continue reading
Czytaj więcej...

Ceny prądu zamrożone, a bon energetyczny dla mniej zamożnych gospodarstw domowych

13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadziła rozwiązania mające na celu ochronę gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej Continue reading
Czytaj więcej...

Rewolucja w zakresie wymiany dokumentów – powszechne wdrożenie usługi e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 r.

System e-Doręczeń (publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego – PURDE) to nowoczesny sposób wymiany pism będący elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Z doręczeń elektronicznych mogą korzystać podmioty publiczne, obywatele i firmy, a docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i przedstawiciele zawodów zaufania publicznego będą zobowiązani Continue reading
Czytaj więcej...

Terminy płatności w zleceniach

Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu, objęte  przepisami o stawce minimalnej objęte są jednocześnie szczególną regulacją dotyczącą terminu płatności wynagrodzenia. W tych umowach, które zostały zawarte na okres dłuższy niż miesiąc wypłata wynagrodzenia musi następować co najmniej raz w miesiącu. Obejmuje to jednak tylko kwotę Continue reading
Czytaj więcej...

Zmiany w podatku akcyzowym od 2025 r. – do opodatkowania dołączą nowe wyroby

Od 1 stycznia 2025 r. grono wyrobów akcyzowych powiększy się, bowiem do dotychczasowych wyrobów dołączą saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Nie są to jedyne proponowane zmiany – rozszerzona zostanie definicja wyrobów nowatorskich poprzez objęcie opodatkowaniem również wyrobów beztytoniowych, zarówno z nikotyną, Continue reading
Czytaj więcej...

Dodatkowy urlop dla weterana

Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni rocznie. Urlop ten nie jest rozliczany według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego – przede wszystkim niewykorzystany urlop dodatkowy nie przechodzi Continue reading
Czytaj więcej...