SLIM VAT 2 – Możliwość wykazania po terminie w JPK_V7 VAT należnego od importu

Przed zmianą podatnik rozliczający VAT od importu w JPK_V7 nie miał możliwości dokonania korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Musiał wtedy rozliczyć VAT od importu na zasadach ogólnych, czyli wpłacając należny VAT wraz z odsetkami bezpośrednio do urzędu skarbowego.

PO ZMIANIE

Po zmianie podatnicy, którzy nie rozliczyli w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji, uzyskali możliwość dokonania korekty JPK_V7 w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Jeśli podatnik nie dokona korekty w tym terminie, traci prawo do rozliczania w JPK_V7 podatku należnego z tytułu importu
towarów wykazanego w zgłoszeniu celnym, w odniesieniu do którego nie rozliczył w całości VAT w deklaracji podatkowej. Wtedy, tak jak przed zmianą, podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

PRZYKŁAD

Podatnik importuje towary z USA i rozlicza VAT od importu w JPK_V7. Przez pomyłkę nie rozliczył jednego zakupu z września. Błąd odkryto w styczniu 2022 r. Jeśli podatnik złoży korektę do końca stycznia 2022 r., będzie mógł rozliczyć VAT od importu w deklaracji. 31 stycznia 2022 r. mija termin złożenia korekty.

Według przepisów przejściowych nowe zasady stosuje się do importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstał od pierwszego dnia miesiąca, w którym zmiana weszła w życie.