Jakie warunki należy spełnić, aby od 1 października korzystać z ulgi na złe długi

Od 1 października 2021 r. zostały zlikwidowane te spośród warunków korzystania z ulgi na złe długi (choć nie wszystkie), które zgodnie z wyrokiem TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 są niezgodne z przepisami unijnymi.

W konsekwencji, aby skorzystać z ulgi na złe długi, nie trzeba będzie by:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług były dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, dłużnik nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Podkreślić przy tym należy, że przepisy zostały usunięte z ustawy o VAT dopiero z dniem 1 października 2021 r., co nie oznacza, że dopiero od tego dnia warunki te nie obowiązują. Według TSUE warunki te – jako niezgodne z przepisami unijnymi – nie obowiązują od lat. W konsekwencji podatnicy mogą je pomijać, korzystając z ulgi na złe długi w drodze korekty okresów rozliczeniowych przed październikiem 2021 r.

Z obowiązujących od 1 października 2021 r. przepisów art. 89a ustawy o VAT wynika, że korzystanie z ulgi na złe długi jest możliwe, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków (z zastrzeżeniem, że jeden z nich jest niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji zdaniem autora nie obowiązuje).

Warunki korzystania z ulgi na złe długi od 1 października 2021 r.

Lp.

Warunki

1.

nieuregulowanie wierzytelności w ciągu 90 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze

2.

na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik
VAT czynny (warunek niezgodny z przepisami unijnymi)

3.

sprzedaż została dokonana na rzecz nabywcy zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo nieściągalność wierzytelności jest dodatkowo udokumentowana (na jeden z trzech określonych przepisami sposobów zob. ad. 3)

4.

od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona

5.

do dnia skorzystania z ulgi na złe długi wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie