Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować

Kasa fiskalna - kiedy i co                   rejestrować i czy czasami można                   nie rejestrować?

Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować i czy czasami można nie rejestrować?
Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT) mogą być zobligowani do instalacji urządzenia fiskalnego.

 

Kiedy nie trzeba instalować kasy fiskalnej?

Nie mają Państwo obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli sprzedają towary lub usługi wyłącznie firmom i ewidencjonują swoje przychody na podstawie wystawianych faktur.

Zwolnienie z kasy fiskalnej może być również możliwe, jeśli Państwa obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł.

Jeśli występuje sprzedaż dla osób fizycznych i równolegle sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, proszę pamiętać, że obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą nie wlicza się do kwoty uprawniającej do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

        UWAGA!!! 
Limit jest wyliczany proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności, więc w sytuacji rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w dniu 1 października 2021 r. – limit w roku 2021 będzie dotyczył 92 dni i wynosił:
(20.000 / 365) * 92 = 5.041,10 zł.

Jeśli limit obrotów zostanie przekroczony, są Państwo zobowiązani do zakupu kasy rejestrującej w ciągu 2 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym prawo do zwolnienia zostało utracone.

 

Co to jest obrót?

Obrót to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług. W przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, limit na kasę fiskalną ustala się w na podstawie wartości sprzedaży netto.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnień?

Zwolnienia nie dotyczą przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania.

Są to m.in. gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, perfumy i wody toaletowe oraz usługi: przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, doradztwa podatkowego, świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowe, salony fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

 

Jak rozpocząć pracę z kasą fiskalną?

Przed rozpoczęciem użytkowania kasy bez względu na jej rodzaj musisz przeprowadzić fiskalizację i uzyskać numer ewidencyjny.

Fiskalizacja umożliwia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży i wystawianie paragonów. W pamięci kasy zostają wówczas zapisane jej dane identyfikujące.

Fiskalizację przeprowadza upoważniony serwisant.

 

Kiedy nie trzeba ewidencjonować sprzedaży na urządzeniu fiskalnym?

1. Jeśli nie mają Państwo obowiązku posiadania takiego urządzenia, czyli cała sprzedaż jest realizowana dla firm.

2. Jeśli nie przekroczyli Państwo limitów wskazanych w przepisach.

3. Jeśli świadczą Państwo usługi i świadczenie tych usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, Internet), lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków oraz dokonano zapłaty za usługę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) i z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

4. Jeśli dostarczają Państwo towary w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłatę za tą dostawę towarów otrzymali Państwo w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) i z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę, jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 

Zarówno moment instalacji kasy fiskalnej, jak również warunki uzyskania zwolnienia z instalacji urządzenia fiskalnego, czy też zwolnienia z rejestracji niektórych transakcji na kasie fiskalnej – obwarowane są wieloma warunkami.

Zalecamy kontakt z biurem rachunkowym w celu precyzyjnego ustalenia konkretnych warunków instalacji kasy fiskalnej, dotyczących Państwa firmy.

Niewłaściwe użytkowanie urządzeń fiskalnych obciążone jest sankcjami, które mogą spowodować obciążenia finansowe lub utratę ulgi z tytułu instalacji kasy fiskalnej.

 

Podstawa prawna:

 • art. 111 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519 ze zm.).

 Stan prawny aktualny na dzień 8.10.2021 r.