POLSKI ŁAD / Ulga na pracowników

Do ustawy o pdof wprowadzono nowy rodzaj odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu, którego będzie dokonywał miesięcznie płatnik podatku.

Skorzystają z niego podatnicy za miesiące, w których uzyskali w danym zakładzie pracy opodatkowane na zasadach ogólnych przychody:

  • ze stosunku służbowego,
  • ze stosunku pracy,
  • z pracy nakładczej,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy

w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł.

Płatnik pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według poniższego wzoru, gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca ww. przychody:

  • (A x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
  • (A x (-7,35%) + 819,08 zł) : 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł.

Podatnik będzie mógł zrezygnować z ww. odliczenia, składając wniosek płatnikowi podatku. W takim przypadku płatnik nie będzie pomniejszał dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Podatnik będzie składał wniosek odrębnie dla każdego roku podatkowego.