Polski Ład: Zmiany w ewidencjach dla celów ryczałtu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ma to związek z wchodzącą w życie od 2022 r. nowelizacją ustaw podatkowych z 29 października 2021 r., zwaną potocznie Polskim Ładem. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Polski Ład zakłada m.in. zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993). W związku z tym konieczne jest wydanie przez ministra finansów nowego rozporządzenia w celu m.in. zmiany wzoru ewidencji przychodów. Konieczne jest bowiem uwzględnienie nowych stawek ryczałtu, tj. 12 proc. i 14 proc.

Przypomnijmy, że stawka 12 proc. będzie od 2022 r. właściwa dla usług informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT (obecnie wynosi ona 15 proc.).

Z kolei stawka 14 proc. obejmie usługi lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych (obecnie 17 proc.). Według tej samej 14-proc. stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich, opodatkowane dziś odpowiednio stawką 17 proc. i 15 proc.

Zmieniony zostanie również wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie będzie on już obejmował:

  • budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, gruntów lub prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o PIT.

Wprowadzone zostaną też inne zmiany, ale tylko redakcyjne.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. i zastąpi obecnie obowiązujące z 17 grudnia 2002 r. (Dz.U. nr 219 poz. 1836).

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w konsultacjach

DGP z 16.11.2021