Estoński CIT: Rozszerzenie możliwości korzystania z ryczałtu

W ramach Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. wprowadzone zostaną istotne zmiany w przepisach określających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (potocznie opodatkowanie w tej formie nazywane jest estońskim CIT). Będzie łatwiej wybrać taką formę opodatkowania i będzie ona szerzej dostępna.

Z początkiem 2021 r. wprowadzona zostanie możliwość wyboru przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (zob. art. 28c-28t updop) – dalej: estoński CIT lub ryczałt. Jest to forma opodatkowania wiążąca dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego. Jej stosowanie zmienia podstawowe zasady opodatkowania obowiązujące w ustawie o CIT (między innymi w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i stawek podatku).

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie estońskim CIT w 2021 r., nowe przepisy stosują od:

  • 1 stycznia 2022 r., jeżeli ich rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy,
  • początku roku podatkowego, który rozpocznie się po dniu 1 stycznia 2022 r., jeżeli ich rok podatkowy nie jest równy kalendarzowemu (zob. art. 64 ustawy nowelizującej wprowadzającej Polski Ład).

Od 1 stycznia 2022 r. z opodatkowania w formie ryczałtu skorzysta więcej podatników. Nowe kategorie podatników mogących wybrać opodatkowanie w tej formie to:

  1. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne (zob. art. 28j ust. 1 pkt 4 updop). W związku z tą zmianą w updop zmieniono nazwę tej formy opodatkowania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych na ryczałt od dochodów spółek. Warto zauważyć, że nadal tej formy opodatkowania nie mogą wybrać spółki jawne będące podatnikami CIT;
  2. podatnicy osiągający przychody przekraczające 100 mln zł (z początkiem 2022 r. został uchylony art. 28j ust. 1 pkt 1, który mówił o nieprzekroczeniu kwoty 100 mln zł jako warunku opodatkowania).

Przykład:

1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa X stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jednak nie mogła wybrać opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. W 2022 r. spółka ta może wybrać opodatkowanie w tej formie.