Odliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

zus-duzy

Od Nowego Roku wchodzi formalny zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku. Istnieje jednak sposób, aby składki te w całości odliczyć i w ten sposób zaoszczędzić nawet 4 tys. zł. Stanowisko to oficjalnie potwierdziło Ministerstwo Finansów.

 

Przypomnijmy, że już od Nowego Roku wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe zawarte w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Nowe ustawy podatkowe wprowadzają wiele dotkliwych dla przedsiębiorców zmian. Jedną z najważniejszych z nich będzie zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej, która w większości przypadków uzależniona zostanie od realnego dochodu firmy. Szczegółowo na temat nowych zasad obliczania składki zdrowotnej piszemy w tym artykule.

Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej wiązać się będą z jeszcze jedną bardzo istotną modyfikacją. Od stycznia 2022 roku podatnicy stracą bowiem możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego. W praktyce oznacza to olbrzymi wzrost obciążeń fiskalnych po stronie przedsiębiorcy.

Co istotne, likwidacja odliczalności składki zdrowotnej nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że żadna składka zapłacona od tego dnia nie będzie mogła zostać uwzględniona w rozliczeniach podatkowych. I odwrotnie – wszystkie składki zapłacone przed tym dniem będą podlegały odliczeniu w oparciu o stare przepisy podatkowe.

W oparciu o te właśnie przepisy, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. W jaki sposób? Wystarczy przyspieszyć płatności przyszłych składek zdrowotnych.

Przypomnijmy, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odprowadza składki ZUS, w tym również składkę zdrowotną, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W ten sposób składki ZUS za miesiąc listopad płatne są do 10 grudnia, a składki za miesiąc grudzień opłacamy do 10 stycznia.

Zazwyczaj przedsiębiorcy nie spieszą się z płatnością składek i odkładają wykonanie przelewu na ostatni dzień, tj. do 10. dnia miesiąca. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby składkę za dany miesiąc zapłacić jeszcze w tym samym miesiącu.

Składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2021 zapłacona już w styczniu 2022 roku podlegać będzie bowiem nowym zasadom podatkowym. A to oznacza, że takiej składki nie odliczymy już nigdy od podatku.

Jeśli jednak przyspieszymy termin płatności składki grudniowej i przelew wykonamy do dnia 31 grudnia 2021 roku, to tak opłacona składka będzie mogła zostać ujęta jeszcze w rozliczeniu podatkowym za rok 2021. A to oznacza, że znaczna jej część będzie mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za rok 2021.

Przypomnijmy, że składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2021 wynosi 381,81 zł, z czego 328,78 zł podlega odliczeniu od podatku. Przedsiębiorca, któremu uda się wykonać przelew do ZUS jeszcze przed Nowym Rokiem, może zatem w prosty sposób zaoszczędzić aż 328 zł. O tyle bowiem mniej wyniesie go grudniowa zaliczka na PIT.

Należy przy tym pamiętać, że opłacenie składki zdrowotnej wiąże się z koniecznością opłacenia również pozostałych składek ZUS. W obecnym stanie prawnym, ZUS nie ma bowiem możliwości zaliczenia określonej wpłaty jedynie na poczet składki zdrowotnej. Wszystkie wpłaty do ZUS są zatem proporcjonalnie rozliczane na poczet różnych funduszy, tj. również na poczet składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz na poczet składki na Fundusz Pracy.

Decydując się zatem na wcześniejsze opłacenie składki zdrowotnej, musimy pamiętać o opłaceniu pełnej kwoty składek ZUS za miesiąc grudzień.

Nadpłata składek za cały rok 2022

Możliwość wcześniejszej zapłaty składki zdrowotnej za miesiąc grudzień potwierdziły oficjalnie zarówno ZUS jak i Ministerstwo Finansów, przyznając, że każda składka zdrowotna opłacona w terminie do 31 grudnia 2021 roku podlega odliczeniu od podatku dochodowego na starych zasadach.

Powstaje zatem pytanie, czy możliwość odliczenia będzie mieć miejsce tylko w odniesieniu do składki grudniowej, czy też dotyczyć będzie dowolnej ilości przyszłych składek opłaconych z wyprzedzeniem, w terminie do 31 grudnia 2021 roku? Czy przedsiębiorca może opłacić z góry składki za cały 2022 rok i czy pozwoli mu to na odliczenie kolejnych dwunastu składek zdrowotnych od podatku za 2021 rok?

W tym przypadku Ministerstwo Finansów również udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Odnosząc się do pytań przesłanych przez PAP, ministerstwo jednoznacznie stwierdziło, iż:

„Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaci w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT.”

Odnośnie zaś odliczalności składek za 2022 rok, ministerstwo stwierdza:

„Odliczenie od podatku dochodowego kwoty wpłaconej w grudniu 2021 r. na poczet składek w roku 2022 również należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”

Ministerstwo w swoim piśmie przypomina jednocześnie, iż w kwestii opłacania składek, przepisy ustawy określają jedynie terminy maksymalne i nie zabraniają opłacania składek z wyprzedzeniem.

Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że odliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok będzie możliwe jedynie w przypadku opłacenia pełnych składek ZUS, tj. wszystkich składek łącznie z ubezpieczeniem społecznym:

„Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to dokonanie wpłaty w kwocie odpowiadającej wyłącznie składce na ubezpieczenie zdrowotne (lub jej wielokrotności) nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości. (…) ZUS jest zobowiązany rozdzielać dokonaną wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo.”

Formalnie więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby z wyprzedzeniem opłacić wszystkie składki ZUS za kolejne miesiące 2022 roku. A oszczędności z tego tytułu mogą być znaczące. W przypadku jednej tylko składki zdrowotnej – i to w dotychczasowej wysokości – odliczenie od podatku wynosi 328 zł. Przy założeniu, że składka zdrowotna w 2022 roku wyniosłaby tyle samo, roczne oszczędności sięgałyby aż 4 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że większość przedsiębiorców w 2022 roku zapłaci składkę od dochodu w wysokości znacznie wyższej niż dotychczas, co oznacza, że oszczędności z tytułu jej odliczenia od podatku mogą być wielokrotnie większe.

Sporym utrudnieniem może być natomiast fakt, że większość przedsiębiorców nie zna jeszcze wysokości składek zdrowotnych za poszczególne miesiące 2022 roku, gdyż zgodnie z nowymi przepisami, składki te obliczane będą na podstawie osiągniętych w przyszłości dochodów. A tych zazwyczaj nie znamy z wyprzedzeniem.

Zgodnie jednak ze stanowiskiem ministerstwa, możliwa jest sytuacja, w której przedsiębiorca z góry wpłaca do ZUS szacowaną przez siebie kwotę. Kwota ta następnie zostanie przez ZUS rozliczona w poszczególnych miesiącach zgodnie ze składanymi w przyszłości deklaracjami. Również i w tym przypadku, resort finansów potwierdził, iż dopuszczalne jest złożenie dokumentów rozliczeniowych już po wcześniejszym opłaceniu składek.