Badanie sprawozdań finansowych za 2022 r. – limity

Znane już są limity, po przekroczeniu których powstaje obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2022 rok. Limity te są nieznacznie niższe niż w przypadku badania sprawozdań finansowych za 2021 i wynoszą odpowiednio dla sumy aktywów bilansu 11 498 500 zł, zaś dla przychodów netto ze sprzedaży 22 997 000 zł.

Kto ma obowiązek badania swoich sprawozdań finansowych za 2022 r. po przekroczeniu limitów

Jednostki takie jak proste spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne czy firmy osób fizycznych maja obowiązek badania swojego sprawozdania finansowego sporządzanego za 2022 rok, jeżeli w 2021 spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

   • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
   • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła co najmniej 11 498 500 zł (równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2021 r. wynoszącym 4,5994 zł/euro),
   • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 22 997 000 zł (równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2021 r. wynoszącym 4,5994 zł/euro)

Kto podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego niezależnie od limitów

Niektóre podmioty podlegają obowiązkowi badania niezależnie od tego, czy przekraczają limity przychodów, czy aktywów bilansu. Mianowicie badaniu za 2022 r. podlegają zawsze roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

Badaniu sprawozdań finansowych podlegają również:

 • sprawozdania finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych ( art. 14b ust. 2 ustawy o PIT i art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) ,
 • sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR (art. 64 ust. 3 uor),
 • roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (art. 64 ust. 4 uor).

Podstawa prawna:

 • art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t Dz. U. z 2021 r. poz. 217; ost. zm Dz.U z 2021 r. poz. 2106,

 • art. 14b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2378,

 • art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2427.)

Oprac. Paweł Muż