Kolejna tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorcy z branży rozrywkowej będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie 6 razy.

Kto może skorzystać z pomocy?

Tarcza antykryzysowa, która zacznie obowiązywać od 17 stycznia 2022 r. przewiduje:

 • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2021 r. oraz
 • maksymalnie sześciokrotnie świadczenie postojowe.

O świadczenia te mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzą przeważającą działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczoną kodem:

 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą powyżej wskazane działalności oraz

 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym został złożony wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • przedsiębiorca został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przedsiębiorca przekazał do 28 lutego 2022 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego?

Przedsiębiorcy, prowadzący wskazane powyżej rodzaje działalności, którzy odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 mogą otrzymać świadczenie postojowe, jeśli:

 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym został złożony wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7) można składać od 17 stycznia 2022 r. Najpóźniej wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-DD7) również można złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r., a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 2371).