Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie wdraża tego programu. Wyłączenie to nie jest bezterminowe. Warunkiem posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy jest spełnienie przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych kryterium zatrudnienia i przynajmniej jednego z dwóch kryteriów finansowych.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Ważne dwa ostatnie lata obrotowe

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Przedsiębiorca, którego rokiem obrotowym jest rok kalendarzowym, powinien sprawdzić, czy spełniał warunki uznania go za mikroprzedsiębiorcę co najmniej w 2021 roku lub w 2020 roku. Jeśli nie, ma obowiązek uruchomić PPK.

Przykład:
Przedsiębiorca zatrudnia 5 osób zatrudnionych (4 pracowników i zleceniobiorcę, podlegającego z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Pracownicy nie mają jeszcze ukończonych 55 lat i złożyli deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Zleceniobiorca ma 56 lat i nie złożył wniosku o zawarcie dla niego umowy o prowadzenie PPK. Jeśli przedsiębiorca ustali, że z uwagi na średnie zatrudnienie i wyniki finansowe w dwóch ostatnich latach obrotowych utracił status mikroprzedsiębiorcy, będzie musiał wybrać instytucję finansową i zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Jeśli co najmniej jedna z jego osób zatrudnionych zechce oszczędzać w PPK, będzie musiał zawrzeć także dla niej umowę o prowadzenie PPK.

Terminy na uruchomienie PPK

Po utracie przez przedsiębiorcę wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK, w celu ustalenia terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK. Oznacza to, że umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni liczonych począwszy od dnia, w którym przedsiębiorca utracił to wyłączenie, a umowa o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl