Podatnik nie może odliczyć VAT, jeżeli nie wykazano podatku

TSUE orzekł, że prawo do odliczenia VAT nie powstanie, jeżeli obie strony błędnie przyjęły, że czynność jest zwolniona z VAT, mimo że była to czynność opodatkowana. Potencjalnego podatku od takiej czynności nie można uznać za podatek należny lub zapłacony, a zatem nie można go też odliczyć (wyrok TSUE z 13 stycznia 2022 r. w sprawie C‑156/20).

Teza wyroku TSUE jest następująca:

Artykuł 168 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podatku od wartości dodanej (VAT) nie można uznać za należny lub zapłacony w rozumieniu tego przepisu, a zatem nie podlega on odliczeniu przez podatnika, jeżeli z jednej strony podatnik ten i jego usługodawca niesłusznie uznali na podstawie błędnej wykładni prawa Unii dokonanej przez organy krajowe, że rozpatrywane świadczenia były zwolnione z VAT, i w konsekwencji wystawione faktury nie wykazywały tego podatku w sytuacji, w której umowa zawarta pomiędzy tymi dwoma podmiotami przewidywała, że jeżeli podatek ten był należny, to usługobiorca powinien ponieść jego koszt, a z drugiej strony nie poczyniono we właściwym czasie żadnych kroków zmierzających do odzyskania VAT, przez co doszło do przedawnienia wszelkich przysługujących usługodawcy i organowi podatkowemu i celnemu środków prawnych zmierzających do odzyskania błędnie nienaliczonego VAT.

Ewa Sławińska