Pracodawca zatrudniający żołnierza otrzyma zwrot kosztów zastępstwa

Pracodawcy zatrudniający pełniących służbę żołnierzy rezerwy i Obrony Terytorialnej otrzymają zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników na zastępstwo. Takie świadczenie pieniężne przewiduje ustawa o obronie Ojczyzny.

Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przewiduje m.in. że pracodawca zatrudniający pracownika będącego:

  • żołnierzem rezerwy,
  • żołnierzem Obrony Terytorialnej pełniącym służbę wojskową rotacyjnie

ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne za dni, w których pracownicy ci pełnili służbę wojskową. Świadczenie ma rekompensować koszty poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracownika w celu zastępstwa żołnierza lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi.

Ustawa określa wysokość świadczenia dla pracodawcy za każdy dzień służby pracownika. Nie może ona być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w kwartale poprzedzającym termin powołania pracownika do służby. Świadczenie będzie przysługiwało także w sytuacji, gdy żołnierz będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwać wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek pracodawcy złożony szefowi wojskowego centrum rekrutacji właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. Jego wysokość ustali szef wojskowego centrum rekrutacji.

Ustawa o obronie Ojczyzny wejdzie w życie 23 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna

art. 309, art. 824 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – Dz.U. z 2022 r. poz. 655

Oprac. Tomasz Kowalski