OPP będą miały więcej czasu na publikację zatwierdzonego sprawozdania finansowego

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zamieszczania zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej. Z projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego wynika, że w odniesieniu do sprawozdań za rok 2021, termin jego zamieszczenia zostanie przedłużony o 3 miesiące tj. do 15 października 2022 r.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje (art. 23 ust. 6), że każda organizacja pożytku publicznego ma obowiązek zamieszczenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek ten organizacje pożytku publicznego winne są wypełnić w terminie do 15 lipca każdego roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne.

W związku z obowiązującym nadal stanem epidemii/zagrożenia epidemicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem termin ten zostanie przedłużony do dnia 15 października 2022 r.

Uprawnienie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do przedłużenia terminu wynika z art. 15zzzzze ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło: projekt z 22 marca 2022 r. rozporządzenia w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022- opubl. 29 marca 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Paweł Muż