Nowe uprawnienia PIP

Nowe przepisy obowiązujące od 20 kwietnia 2022 r. m.in. rozszerzyły uprawnienia kontrolne PIP.

Płatnik składek zatrudniający osoby przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ma obowiązek prowadzić:

  • wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace „szczególne”, oraz
  • ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP.

Zarówno treść rejestru, jak i treść ewidencji muszą być przez płatnika przekazane osobom zatrudnionym. Jeżeli pracownik nie został umieszczony w ewidencji albo stanowisko, na którym jest zatrudniony, nie zostało uwzględnione w rejestrze, wówczas przysługuje mu skarga do PIP. Inspekcja ta jest obecnie władna nakazać pracodawcy korektę ewidencji lub rejestru, zgodnie z ustaleniami kontroli.

Przed zmianą zakres kontroli i ustaleń PIP był ograniczony do ewidencji pracowników, nie zostało w nim natomiast wskazane, że dotyczy także rejestru stanowisk.

Jak było wspomniane, kontrola właśnie w tym zakresie skutkuje zawieszeniem postępowania ZUS w sprawie przyznania emerytury pomostowej – aż do czasu zakończenia kontroli PIP prawomocną decyzją