Składka zdrowotna w roku 2022 – działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w związku z naliczaniem i rozliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczanie składki zdrowotnej obecnie jest bardziej skomplikowane, a także wymaga większej czujności i dokładności w rozliczaniu przychodów z działalności, gdyż to właśnie one mają decydujący wpływ na jej wysokość.

Najistotniejsze zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej to:

  • Składka zdrowotna nie jest już wartością zryczałtowaną i może się zmieniać co miesiąc w zależności od wybranej formy jej rozliczania
  • Zmienność ustalania wysokości składki zdrowotnej wymaga comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowej do ZUS, wraz z wskazaniem przychodu oraz podstawy wymiaru naliczenia składki zdrowotnej
  • Składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku
  • W przypadku opodatkowania przychodów ryczałtem – występują dwie możliwości wyboru sposobu rozliczania składki zdrowotnej
  • Termin opłacania składek na ubezpieczenia ZUS – jest to 20 dzień kolejnego miesiąca, za który ustalone jest składka np. składkę ZUS ustaloną za m-c marzec 2022 opłacają Państwo do 20 kwietnia 2022
  • Ustalono rok składkowy, który trwa od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023

Większość nałożonych obowiązków związanych z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej, w Państwa imieniu nadzoruje i rozlicza Biuro Rachunkowe, niemniej jednak bardzo ważne jest, żeby Państwo znali obowiązujące zasady i dodatkowe obowiązki w tym zakresie.

Składka zdrowotna w roku 2022 uzależniona jest od wysokości przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym.

PRZYCHÓD ROCZNY PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI ZDROWOTNEJ SKŁADKA ZDROWOTNA MIESIĘCZNIE (9% podstawy)
do 60.000,00 zł 60% przeciętnego wynagrodzenia

(6221,04 zł x 60% = 3.732,62 zł)

335,94 zł
od 60.000,00 od 300.000,00 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia

(6.221,04 zł)

559,89 zł
powyżej 300.000,00 zł 180% przeciętnego wynagrodzenia

(6221,04 zł x 180% = 11.197,87 zł)

1007,81 zł

Ryczałt ewidencjonowany, zyskał możliwość skorzystania z uproszczenia w ustaleniu wysokości składki zdrowotnej.

Warunkiem skorzystania z tzw. uproszczonej składki zdrowotnej w roku 2022 jest prowadzenie działalności gospodarczej przez cały 2021 rok(działalność nie mogła być rozpoczęta w trakcie roku 2021 oraz nie mogła być zawieszona nawet na 1 miesiąc w roku 2021)

 

Jeśli spełnili Państwo warunki i wybrali uproszczoną metodę rozliczania składki zdrowotnej, została ona ustalona na podstawie Państwa przychodów z roku 2021 (pomniejszonych o składki ZUS na ubezpieczenie społeczne).

Tak ustaloną wysokość składki zdrowotnej opłacają Państwo przez cały rok, po zakończeniu roku składkowego, zostanie ustalony przychód za rok 2022 i na jego podstawie nastąpi rozliczenie roczne składki zdrowotnej.

PRZYKŁAD:

Pan Jan Kowalski skorzystał z uproszczenia opłacania składki zdrowotnej w roku 2022.

USTALENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Jego przychód po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne za rok 2021 wyniósł 65.000,00.

W związku z tym, w roku 2022 co miesiąc Pan Jan opłaca składkę w wysokości – 559,89 zł.

ROZLICZENIE ROKU 2022 – przedstawiamy trzy możliwe sytuacje:

  1. osiągnięcie w roku 2022 podobnego przychodu w porównaniu do roku 2021

Po zakończeniu roku 2022 okazało się, że Pana Jana przychody w roku 2022 były porównywalne do roku 2021 i wyniosły 70.000,00 zł.

Za rok 2022 Pan Jan zapłacił składkę zdrowotną w wysokości – 12*559,89 = 6.718,68 zł.

Za rok 2022 Pan Jan powinien zapłacić składkę zdrowotną w wysokości – 12*559,89 = 6.718,68 zł.

W rozliczeniu rocznym Pan Jan nie dopłaci ani nie otrzyma zwrotu z tytułu składki zdrowotnej

  1. Osiągnięcie w roku 2022 wyższego przychodu niż w roku 2021

Po zakończeniu roku 2022 okazało się, że Pana Jana przychody w roku 2022 zdecydowanie były większe niż w roku 2021 i wyniosły 305.000,00 zł.

Za rok 2022 Pan Jan zapłacił składkę zdrowotną w wysokości – 12*559,89 = 6.718,68 zł.

Za rok 2022 Pan Jan powinien zapłacić składkę zdrowotną w wysokości – 12*1.007,81 = 12.093,72 zł.

W rozliczeniu rocznym Pan Jan dopłaci 5.375,04 zł składki zdrowotnej.

  1. Osiągnięcie w roku 2022 niższego przychodu niż w roku 2021

Po zakończeniu roku 2022 okazało się, że Pana Jana przychody w roku 2022 były niższe niż w roku 2021 i wyniosły 55.000,00 zł.

Za rok 2022 Pan Jan zapłacił składkę zdrowotną w wysokości – 12*559,89 = 6.718,68 zł.

Za rok 2022 Pan Jan powinien zapłacić składkę zdrowotną w wysokości – 12*335,94 = 4.031,28 zł.

W rozliczeniu rocznym Pan Jan otrzyma zwrot 4.031,28 zł składki zdrowotnej, o ile w odpowiednim terminie złoży specjalny wniosek o zwrot.

SPECJALNY WNIOSEK I SPECJALNY TERMIN Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej odbędzie się tylko i wyłącznie na specjalny wniosek w formie elektronicznej złożony płatnika składek.UWAGA!Brak wniosku, będzie oznaczał brak zwrotu, czyli utratę nadpłaconych środków finansowych.TERMIN na złożenie wniosku – to tylko 1 miesiąc od upływu terminu złożenia rozliczenia rocznego.

 

Podsumowując

W związku z tak rozbudowanymi metodami ustalania składki zdrowotnej, informujemy, że każda zmiana w zakresie Państwa przychodów, wpływa na wysokość składki zdrowotnej, dlatego bardzo ważne jest, żeby Państwo terminowo dostarczali kompletną dokumentację księgową do Biura Rachunkowego, a także niezwłocznie poinformowali Biuro Rachunkowe o planowanej zmianie profilu działalności.

Przychody osiągnięte np. z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych wyłączają możliwość opodatkowania Państwa działalności ryczałtem, takich przeszkód jest więcej, więc to bardzo ważne, żeby o planowanych zmianach na czas powiadomić Biuro Rachunkowe.

Podstawa prawna:

  • art. 81 ust. 2f ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).