Pierwsza interpretacja indywidualna w odniesieniu do ukrytej dywidendy?

Przypomnijmy, iż ustawodawca w ramach Polskiego Ładu wprowadza od 1 stycznia 2023 r. pojęcie ukrytej dywidendy.

Kiedy mamy do czynienia z ukrytą dywidendą?

Spełniony musi być którykolwiek z poniższych warunków:

Warunek 1

Wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku.

Przykład

Umowa najmu, która uzależniona jest od zysku, np. 5 proc. zysku stanowi czynsz najmu.

Warunek 2

Racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany.

Przykład

Jeśli, działając w oparciu o ekonomiczne aspekty, firma nie ponosiłaby takich wydatków np. podmiot prowadzi działalność usługową z zakresu udzielania kredytów, a wynajmuje tokarkę, której nie używa do prowadzenia działalności, to znajdą zastosowanie przepisy o ukrytej dywidendzie.

Przykład

Jeśli firma ponosi wydatek na najem czy usługę w wysokości X, a na rynku znajdzie  taką samą usługę w zdecydowanie niższej cenie. 

Warunek 3

Koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Ten ostatni warunek wywołuje zdecydowanie dużo emocji wśród przedsiębiorców.

W interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2022 roku (nr 0111-KDIB1-1.4010.94.2022.2.JD) podatnik przedstawił sytuację, w której dokonał nabycia trzech nieruchomości:

  1. Nieruchomość nr 1 w latach 1997-2003
  2. Nieruchomość nr 2 w roku 2005
  3. Nieruchomość nr 3 w roku 2012.

Jednocześnie spółka, która wynajmuje te nieruchomości, została utworzona w 2004 roku.

Podatnik zapytał zatem, czy w odniesieniu do tych nieruchomości znajdą zastosowanie przepisy o ukrytej dywidendzie.

W ocenie podatnika w odniesieniu do Nieruchomości nr 1 będzie miał zastosowanie przepis dotyczących ukrytej dywidendy, a w odniesieniu do Nieruchomości nr 2+3 nie znajdzie zastosowania, ponieważ obie nieruchomości zostały nabyte po utworzeniu spółki.

Organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika.

Interpretacja sama w sobie nie jest przełomowa, ale potwierdza, iż sekwencja czasowa nabycia nieruchomości jest kluczowa z punktu widzenia ukrytej dywidendy.

Jednocześnie pamiętajmy, iż jeśli mają zastosowanie przepisy o ukrytej dywidendzie, to czynsz najmu płacony przez spółkę nie jest dla niej kosztem uzyskania przychodu.

Jednocześnie, jeśli znajdą zastosowanie przepisy o ukrytej dywidendzie, sprawdźmy, czy suma kosztów, które ponosi firma w ramach tzw. ukrytej dywidendy jest niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym. Jeśli tak jest, to i tak koszty te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

 

Podstawa prawna: