Polski Ład od lipca 2022 r. – zmiany dotyczące oświadczeń składanych przez podatników

Nowelizacja ustawy o pdof określa, że od nowego roku podatnik będzie składał wnioski i oświadczenia istotne z punktu widzenia zaliczek podatkowych na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Dzięki temu nie powinno już budzić wątpliwości, że wspomniane dokumenty podatnicy mogą składać również poprzez kadrowo-płacowe systemy elektroniczne funkcjonujące u danego pracodawcy, a nie wyłącznie na piśmie.

Ponadto oświadczenia i wnioski będą mogły być składane według wzoru opracowanego przez płatnika albo wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowy art. 31a ustawy o pdof, który będzie stanowił, że:

  • podatnik jest zobowiązany do wycofania albo zmiany uprzednio złożonych oświadczeń lub wniosków, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek (jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, nie będzie obowiązany do wycofania poprzednio złożonych, ponieważ nowy wniosek czy oświadczenie zastąpi poprzednio złożone dokumenty);
  • oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębne regulacje stanowią inaczej;
  • po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi płatnik nie uwzględnia złożonych przez niego oświadczeń i wniosków, z wyjątkiem:
      • wniosku podatnika o obliczanie zaliczek bez uwzględniania „ulgi dla młodych” lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz
      • wniosku o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczek na podatek dochodowy, złożone płatnikowi przed 1 stycznia 2023 r., zachowują moc.