Polski Ład 2.0.: Przychód ze zryczałtowanej umowy zlecenia

Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy zlecenia nie przekracza kwoty 200 zł i zleceniobiorca nie jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy, to od uzyskanego przychodu należy pobrać zryczałtowany podatek.

Od 1 lipca 2022 r. od dochodów (przychodów) m.in. z umów zlecenia i o dzieło (jeśli nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu. Taki podatek pobiera się od przychodu, bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne. Zryczałtowany podatek nie jest pobierany, jeżeli wynagrodzenie zostało określone w inny sposób niż kwotowo, np. za godzinę, od liczby wykonanych sztuk itp., i jego wysokość będzie znana dopiero po wykonaniu umowy. Od należności z takich umów (bez względu na ich wysokość) należy pobierać zaliczkę na podatek. O konieczności naliczenia podatku zryczałtowanego przesądza zatem sama treść umowy. Do przychodów z tytułu umowy zryczałtowanej nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe, z których można korzystać od 1 stycznia 2022 r.

PRZYKŁAD

W lipcu 2022 r. z osobą w wieku 30 lat zawarto umowę zlecenia za wynagrodzeniem wynoszącym 180 zł. Jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń zleceniobiorcy. Osoba ta nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie wynikające z umowy powinno zostać rozliczone w następujący sposób:

 

źródło INFOR