Świadczenie usług transportowych i spedycyjnych a kasy rejestrujące

Świadczenie usług transportowych i spedycyjnych na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) może podlegać obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Jest tak, gdy świadczenie tych usług podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Gdy usługi nie są opodatkowane VAT w Polsce, nie podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Usługi transportowe mogą być zasadniczo ewidencjonowane za pomocą kas wirtualnych. Wykaz tych usług określa rozporządzenie MF z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 965 ze zm.).

PRZYKŁAD

Polska firma transportowa otrzymała od osoby prywatnej zlecenie przetransportowania mebli z Polski do Czech. Miejsce świadczenia takiej usługi znajduje się w całości na terytorium Polski (na podstawie art. 28f ust. 2 ustawy o VAT). W konsekwencji świadczenie tej usługi podlega opodatkowaniu VAT (w całości) w Polsce, a tym samym obowiązkowi zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. W przypadku realizacji zlecenia przetransportowania mebli z Czech do Polski, miejsce świadczenia usługi transportowej znajdowałoby się na terytorium Czech (również na podstawie art. 28f ust. 2 ustawy o VAT). W konsekwencji świadczenie tej usługi nie podlegałoby opodatkowaniu VAT w Polsce (lecz w Czechach) i obowiązkowi zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Tomasz Krywan