Jak przeliczyć limit 2 mln euro na złotówki?

Na podstawie i art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości (a także zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o PIT) wyżej wskazany limit wyrażony w euro (2 000 000 euro) przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2022 r. (pierwszy dzień roboczy października 2022 r.) wyniósł 4,8272 zł i wg tego kursu trzeba ustalać ww. limit przychodów (zob. Tabela kursów średnich walut NBP nr 191/A/NBP/2022 z dnia 3 października 2022 r.).

2.000.000,- euro x 4,8272 zł = 9.654.400,- zł