Jak przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej?

Oczywiście pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę przestrzegania przez pracownika zdalnego stosowania się do BHP.

Kontroli nie można przeprowadzać nagle i bez uprzedzenia. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Kontrola musi mieć miejsce w godzinach pracy pracownika.

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju.

Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem (pracodawca nie może naruszać miru domowego).

Jeżeli pracodawca w trakcie kontroli, stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu BHP:

  • zobowiązuje pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo
  • cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy w terminie określonym przez pracodawcę.

Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Nie może dojść do naruszenia tzw. miru domowego. 

Zgodnie z art. 193 Kodeksu Karnego – kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przez pojęcie miru domowego należy rozumieć prawo niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu, a więc czynienia w tych miejscach tego, co dysponent dobrem sobie zażyczy, i nie będzie stanowiło to naruszenia norm prawnych. Oprócz tego tylko on jest uprawniony do podejmowania decyzji o tym, jakie osoby postronne, kiedy i na jakich warunkach mogą w tych pomieszczeniach przebywać (por. T. Bojarski, Mir domowy, s. 155 i n.; tenże, Karnoprawna ochrona, s. 22 i n.; A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje, s. 353). Ochrona miru domowego jest wyrazem ochrony prywatności, czyli sfery odosobnienia, w której np. pracownik czy domownicy z nim zamieszkujący, korzystając z prawa do prywatności, kształtuje własną osobowość, decyduje o sprawach osobistych – fizycznych i psychicznych – wtedy, gdy sobie tego życzy. Pracodawca musi więc rozdzielić sferę prywatną od sfery zawodowej i nie może dokonywać kontroli np. w innych pomieszczeniach niż praca praca zdalna jest świadczona, np. w sypialni pracownika.

Zasady wykonywania pracy zdalnej, w tym zasady kontroli w zakresie BHP i przestrzegania wymogów bezpieczeństwa określa się w:

  1. porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową czy organizacjami związkowymi;
  2. regulaminie wydanym przez pracodawcę (jeżeli nie doszło do zawarcia porozumienia);
  3. jeżeli nie wydano powyższych, to wówczas w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.