Polski Ład od lipca 2022 r. – PIT-2 w kilku zakładach pracy

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mogą złożyć PIT-2 w kilku zakładach pracy. Maksymalna liczba, to trzech płatników rozliczających kwotę wolną od podatku w trakcie roku podatkowego. Jest to ułatwienie dla osób pracujących na część etatu dla kilku pracodawców.

Podatnik w oświadczeniu o stosowanie pomniejszenia wskaże, o jaką kwotę płatnik będzie mógł  pomniejszyć zaliczki na podatek:

1) w przypadku jednego zakładu pracy – 300 zł (1/12 z 3600 zł),

2) w przypadku 2 zakładów pracy – 150 zł (1/24 z 3600 zł), oraz

3) w przypadku 3 zakładów pracy – 100 zł  (1/36 z 3600 zł).

PRZYKŁAD

10 styczniu 2023 r. nauczyciel złożył w dwóch szkołach, w których pracuje na ½ etatu oświadczenia PIT-2. W każdym oświadczeniu  nauczyciel upoważnił daną szkołę do pomniejszania zaliczki o 150 zł miesięcznie.

W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli:

1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekroczy kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) oraz

2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

W przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego płatnika przychodów z różnych tytułów, płatnik stosuje do tych przychodów złożone oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w tym oświadczeniu.

Tomasz Król