Obowiązkowa integracja terminali płatniczych z kasami online od 2025 r.

Został przesunięty termin, w jakim podatnicy, którzy ewidencjonują obrót na kasie online, mają obowiązek zapewnić integrację terminala płatniczego z tą kasą. Taki obowiązek będzie istniał dopiero od 2025 r. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. został wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania o transakcjach do KAS, który będzie dotyczył jednak wyłącznie agentów płatniczych.

Z dniem 1 lipca 2022 r. miał wejść w życie art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców nakazujący przedsiębiorcom, którzy umożliwiają przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, zapewnienie współpracy tej kasy z terminalem płatniczym. Za niewywiązanie się z tego obowiązku została przewidziana kara pieniężna w wysokości 5000 zł, płatna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Termin, od kiedy taka integracja jest obowiązkowa został jednak przesunięty z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r.

Tak jak zapowiadało MF zostanie wprowadzony zastępczy obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych wyłącznie przez agentów rozliczeniowych w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Nowy obowiązek będzie wynikał z art. 49aa-49ac i art. 278b ustawy o KAS. W okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. agent rozliczeniowy będzie obowiązany do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego.

Informacja będzie przekazywana za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest przekazywana. Pierwsza informacja będzie musiała być przekazana nie później niż do 15 stycznia 2023r. i będzie obejmować dane za miesiące od lipca do grudnia 2022r.

Podstawa prawna:

  • 15, art. 20 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk sejmowy nr 2138) – po wprowadzeniu poprawek przez Senat ustawa została przekazana do Sejmu.

Oprac. Joanna Dmowska