Nieodpłatne przekazanie telefonu ewidencjonuj na kasie rejestrującej, z dwoma wyjątkami

Czy nieodpłatne przekazanie telefonu komórkowego trzeba ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? Czy przekazanie telefonu komórkowego obecnym lub byłym pracownikom także podlega tym zasadom?

Podlegające opodatkowaniu VAT nieodpłatne przekazania telefonów komórkowych powinny być co do zasady ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących. Od zasady tej istnieją tylko dwa wyjątki dotyczące telefonów komórkowych nieodpłatnie przekazywanych przez:

  1. podatnika na rzecz jego pracowników,

       2. spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali