Formalności przy zakładaniu spółki z o.o. – check lista

Ważne!Od 1 lipca 2021 r. rejestracja spółki z o.o. może odbyć się wyłącznie elektronicznie.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez portal: https://prs.ms.gov.pl/

Z możliwości tego systemu można skorzystać, jeśli posiadają Państwo: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty, a także jeśli założą Państwo konto w systemie PRS.

Posiadając konto w systemie, mogą Państwo logować się do niego i korzystać z funkcjonalności modułu „e-formularze KRS”.

Etapy i kolejne kroki rejestracji spółki z o.o. przedstawiają się następująco:

 1. Umowa spółki
 • Może zostać sporządzona przez notariusza – wówczas w systemie PRS nie załącza się umowy spółki podpisanej przez notariusza. Niezbędne jest jednak podanie numeru aktu notarialnego w CREWAN (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych). Taki numer znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.
 • Do zawarcia umowy spółki można wykorzystać również wzorzec udostępniony na portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/). W takim przypadku wniosek o wpis do KRS należy złożyć w systemie S24.
 1. PCC-3– podatek od umowy spółki wynosi 0,5% kapitału zakładowego. Należy go zapłacić w terminie 14 dni od dnia umowy spółki – nie dotyczy to umów zawieranych przez notariusza (sporządzając akt od razu pobiera on podatek PCC-3).
 2. W związku z tym, że spółka musi posiadać siedzibę, należy posiadać umowę najmu/dzierżawy jako tytuł prawny do lokalu, w którym będzie znajdowała się siedziba spółki.
 3. Kolejnym krokiem jest założenie rachunku bankowego spółki.
 4. NIP-8– składamy do Urzędu Skarbowego w terminie 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Jeśli spółka będzie zobowiązana do opłacania składek ZUS, wtedy formularz NIP-8 należy złożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
 5. ZUS po otrzymaniu danych z Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) sporządzi w imieniu spółki:
 • zgłoszenie spółki na formularzu ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych spółki na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej na formularzu ZUS ZAA.
 1. CRBR – zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistychw terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS.
 2. VAT-R– jeśli spółka zamierza być podatnikiem VAT lub ze względu na rodzaj działalności musi być podatnikiem VAT koniecznie musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT – termin przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej czynności.
 3. ZUS– jeśli spółka jest jednoosobowa lub będzie zatrudniała pracowników – musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń na odpowiednich formularzach.
 4. NIP i REGONspółka otrzymuje automatycznie wraz z postanowieniem sądu o wpisie – nie ma potrzeby składania wniosków o ich rejestrację.

Rejestracja spółki wymaga także wniesienia opłat rejestracyjnych (500 zł opłata sądowa przy rejestracji w KRS oraz 100 zł opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; podczas rejestracji poprzez system S24 opłaty są niższe i wynoszą odpowiednio 250 zł i 100 zł).

Państwa biuro rachunkowe, może wykonać dla Państwa czynności związane z przygotowaniem niektórych deklaracji i zgłoszeń, proszę w tym celu skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym.

 

Źródło: biznes.gov.pl

Stan prawny aktualny na dzień 15.11.2021 r

Polski Ład – jakie zmiany czekają spółki z o.o. w 2022 r.

15.11.2021

Polski Ład przewiduje szereg zmian, które wpłyną również na zasady, które do tej pory funkcjonowały w spółce z o.o. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

 

 1. Składka zdrowotna od wynagrodzeń w drodze powołania

Jedną ze zmian planowanych od 2022 r. jest objęcie składką zdrowotną wynagrodzenia członków zarządów oraz prezesów spółek, a także innych osób wybranych do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Obecnie opłacali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej. Oznacza to zmniejszenie wynagrodzenia dla tych osób, czyli można powiedzieć, że nastąpi wzrost opodatkowania o 9%.

 

 1. Podatek minimalny w podatku dochodowym od osób prawnych – 10% – NOWOŚĆ

Ważne!Przepisów z zakresu podatku minimalnego nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych:– w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,- będących przedsiębiorstwami finansowymi,- jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,- których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Praktycznie jednak każda spółka oraz podatkowa grupa kapitałowa (z wyjątkami opisanymi powyżej) powinna sprawdzić co roku, czy pod podatek minimalny będzie podlegała, czy nie. Przede wszystkim spółka powinna sprawdzić:

 • czy udział dochodów podmiotu w jego przychodach (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych) wyniósł w danym roku mniej niż 1% albo
 • czy podmiot poniósł stratę za dany rok podatkowy (inną niż z zysków kapitałowych).

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym będzie opierała się na 4 elementach, a jej ustalenie będzie wiązało się z wykonaniem szeregu czynności opartych, zarówno na EBITA, jak i podatku odroczonym związanym z wartościami niematerialnymi i prawnymi.

 

 1. Regulacje dotyczące szarej strefy

Od 2022 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące powstania przychodów u podatników, którzy nielegalnie zatrudniają pracowników. Przychód ten będzie ustalany za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przychód będzie powstawać na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

 

 1. Wprowadzenie 19% podatku od spółek będących podatnikami (rezydentami podatkowymi w Polsce) z tytułu tzw. przerzucanych dochodów

Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego.

CIT od przerzuconych dochodów mają być objęte m.in. koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub WNiP,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów.

Uwaga!Podatek od przerzuconych dochodów o stawce 19% będzie stosowany wobec firm, w których suma tych kosztów w roku podatkowym stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Podatnikiem jest podmiot dokonujący płatności kosztów.

Podatek ten podlega wykazaniu w zeznaniu CIT i zapłacie w terminie złożenia deklaracji CIT.

 

Podstawa prawna:

ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw