Ulga 4+, czyli korzyści podatkowe dla dużych rodzin

Tzw. „ulga 4+” polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu i po raz pierwszy miała zastosowanie do przychodów osiągniętych w 2022 roku. Kwota przychodów, które podlegają zwolnieniu w ramach ulgi 4+ wynosi 85 528 zł.

Do kogo jest skierowana?

Z ulgi może skorzystać podatnik, który w stosunku do co najmniej czworga dzieci w roku podatkowym:

 • sprawował władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dzieci z nim mieszkały lub
 • pełnił funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W przypadku dzieci pełnoletnich, które w roku podatkowym kontynuowały naukę, podatnik celem skorzystania z ulgi powinien wykonywać wobec dzieci obowiązek alimentacyjny lub sprawować funkcję rodziny zastępczej.

Do ulgi uprawnieni są rodzice, w tym rodzice zastępczy i opiekunowie prawni. Bez znaczenia pozostaje ich stan cywilny, zatem rodzice dzieci nie muszą pozostawać w związku małżeńskim.

Czy wszystkich dzieci dotyczy ulga?

Z ulgi można skorzystać w przypadku wychowywania dzieci:

 • małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
 • pełnoletnich, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
 • pełnoletnich i uczących się – do ukończenia 25. roku życia.

Istotne jest, żeby:

 • dochody (przychody) osiągnięte przez dzieci nie były opodatkowane podatkiem liniowym 19 proc. ani zryczałtowanymi formami opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa) – z wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego,
 • dzieci nie osiągały przychodów opodatkowanych podatkiem tonażowym,
 • dochody osiągnięte przez dzieci, opodatkowane według skali podatkowej (z wyjątkiem renty rodzinnej), opodatkowane 19 proc. podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychody zwolnione od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych lub ulgi na powrót nie przekroczyły łącznie dwunastokrotności kwoty renty socjalnej – kwota ta za rok 2023 wynosi 19 061,28 zł.

Ważne: Warunek posiadania i wychowywania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy – również w roku, w którym urodziło się czwarte dziecko, podatnicy mają prawo skorzystać z ulgi za ten rok.

Przychody, do których ulga ma zastosowanie

Ulgę można zastosować do przychodów osiągniętych z poniższych tytułów:

 • praca na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenia zawarte z przedsiębiorcą,
 • zasiłek macierzyński,
 • działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym 19 proc., stawką 5 proc. w ramach ulgi IP Box oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nie ma możliwości zastosowania ulgi do przychodów osiągniętych m. in. z zasiłków innych niż zasiłek macierzyński, z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem umów o pracę), zwolnionych z podatku dochodowego czy od przychodów, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

W jaki sposób zastosować ulgę?

Ulga dla rodzin może być stosowana zarówno na etapie obliczania zaliczek (czy to przez pracodawcę, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) jak i w całości może być wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku umowy o pracę i skorzystania z ulgi już na etapie zaliczek, konieczne jest złożenie pracodawcy oświadczenia o spełnianiu warunków do zastosowania ulgi. Wówczas pracodawca, obliczając wynagrodzenie, powinien mieć na uwadze kwotę przychodów podlegającą zwolnieniu z PIT. Zwolnienie będzie stosowane od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Wykazując ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym należy dołączyć informację PIT-DZ, w której należy wskazać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL – w przypadku, gdy dziecko nie ma numeru PESEL, należy wskazać jego imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Jeśli informacja o dzieciach jest wykazywana w załączniku do rocznego zeznania (PIT/O), nie trzeba składać już osobnej informacji o dzieciach (PIT-DZ).

 

Podstawa prawna: