Renta „inwalidzka” nie wyklucza ulgi dla seniora, ale renta rodzinna już tak

Emeryt może skorzystać z ulgi dla seniora, jeśli pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta inwalidzka, mimo iż została przyznana na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wyklucza prawa do preferencji – stwierdził dyrektor KIS. Z ulgi nie skorzysta natomiast emerytka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym mężu, nawet gdy renta za dany okres jej się nie należała i musiała zwracać pieniądze.

Ulga dla seniorów przysługuje tym, którzy mimo nabycia uprawnień nie otrzymują emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Polega na tym, że nie zapłacą podatku od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Preferencja przysługuje kobietom powyżej 60. roku życia oraz mężczyznom powyżej 65. roku życia.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
z umów zlecenia,
z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
oraz z zasiłków macierzyńskich,
Warunkiem jest, by podatnik podlegał z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Renta z tytułu niezdolności do pracy na innych zasadach
Według dyrektora KIS, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyłącza możliwości korzystania z ulgi dla seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Co prawda świadczenie „renta z tytułu niezdolności do pracy” przysługuje w ramach ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednakże w lit. d art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT ustawodawca wskazał wyłącznie „emeryturę” lub „rentę rodzinną” przyznane na podstawie tej ustawy.

Zgodnie z art. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia określone w ustawie obejmują:

emeryturę;
rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową;
rentę rodzinną;
dodatek pielęgnacyjny;
dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;
zasiłek pogrzebowy.
Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 154 lit. d ustawy o PIT zakazuje pobierania emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

– „Renta z tytułu niezdolności do pracy” nie mieści się w zakresie definicji „emerytura” oraz „renta rodzinna” w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, została wymieniona w tej ustawie jako odrębne świadczenie. W konsekwencji, pobieranie „renty z tytułu niezdolności do pracy” nie wyłącza możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku PIT, przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w ustawie – wyjaśnił dyrektor KIS.

To oznacza, że przychody mężczyzny, który ma ukończony 65. rok życia i nabył uprawnienia do emerytury, uzyskiwane ze stosunku pracy, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, mimo pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta rodzinna zawsze wyklucza ulgę

interpretacja z 13 listopada 2023 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.689.2023.3.MKA)
interpretacja z 13 listopada br. (nr 0111-KDSB2-2.4011.313.2023.2.MM)