Obowiązkowe przeglądy kas rejestrujących

Podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących są zobowiązani poddawać kasy rejestrujące, w określonych terminach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Przegląd techniczny muszą przejść również kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Wskazówka: Podatnik ma obowiązek wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej nie rzadziej niż co 2 lata, co oznacza, że może on dokonywać go częściej, a termin kolejnego przeglądu upłynie dopiero po 2 latach od ostatniego przeglądu. Wcześniejsze, niż po upływie dwuletniego terminu, dokonanie przeglądu przerywa bieg dwuletniego terminu na dokonanie przeglądu technicznego.

Termin przeglądu kas o zastosowaniu specjalnym (usługi przewozu osób i ich bagażu)

W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Termin dokonania przeglądu przez serwisanta

Serwisant wykonuje, na podstawie dokonanego przez podatnika zgłoszenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Termin pierwszego przeglądu kasy

Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.

Przykład: Podatnik w dniu 30 czerwca 2023 r. dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej. W dniu 1 lipca 2023 r. rozpoczął prowadzenie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Pierwszy przegląd techniczny kasy powinien być dokonany najpóźniej 30 czerwca 2025 r.

Przeglądy kas oddanych w używanie na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu

Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek przeglądu kasy

Obowiązkowego przeglądu technicznego, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w tym okresie nie prowadzi ewidencji.

Uwaga: Zawieszenie działalności musi nastąpić w oparciu o przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców. Obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik musi dokonać po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Czynności dokonywane podczas przeglądu kasy rejestrującej

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

 • stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem,
 • stanu obudowy kasy,
 • czytelności dokumentów drukowanych przez kasę,
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych,
 • poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy,
 • stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy,
 • poprawności ustawień zegara kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

 • wpis do książki kasy jego wyniku,
 • w przypadku kas on-line – zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej,
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

Konsekwencje nieterminowego przeglądu kasy

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Zwrotu należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu,
 • do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu – w przypadku podatników VAT zwolnionych.

Jeżeli podatnik nie podda kasy rejestrującej w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Karę uiszcza się, bez wezwania, na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Podstawa prawna: