Rząd przyjął projekt o raportowaniu sprzedaży przez internet

Operatorzy platform internetowych będą przekazać szefowi KAS informacje o sprzedających w internecie – zakłada przyjęty we wtorek projekt ustawy wdrażającej dyrektywę DAC7. Ustawa ma wejść w życie zasadniczo 1 lipca 2024 r. Raportowaniu nie będą podlegały dane sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło w danym roku 2 tys. euro.

Najważniejsze rozwiązania:

Nowe przepisy nałożą na platformy cyfrowe obowiązek sprawozdawczy dotyczący sprzedawców działających z pomocą tych platform.
Obowiązek raportowania zostanie nałożony wyłącznie na operatorów platform, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji: sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu, udostępnienia nieruchomości i ich części, w tym pomieszczeń przynależnych lub udziału w nieruchomościach.
Obowiązki sprawozdawcze będą polegały na przekazywaniu szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, którzy zawierają transakcje za pomocą platformy.
Informacja za okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP.

                                                                                                                                            Jakie będą obowiązki po stronie platform internetowych?
Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy, operatorzy platform internetowych będą zobowiązani między innymi do:

przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach,
przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji).
Kto raportuje w ramach DAC7?
Podmioty obowiązane do raportowania to operatorzy platform internetowych, którzy zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części.

Platformą dla celów ustalenia nowych obowiązków jest każde oprogramowanie, strona internetowa czy aplikacja, umożliwiająca transakcje sprzedaży między sprzedawcami a użytkownikami. Unijne rozumienie „platformy” na potrzeby dyrektywy DAC7 nie jest więc jednoznaczne. W praktyce nowy obowiązek może dotknąć operatorów różnych platform sprzedażowych – nie tylko największych graczy internetowych takich jak Allegro, Olx, czy Vinted.

Transakcje i dane objęte raportowaniem
Obowiązek raportowania dotyczy konkretnych rodzajów transakcji dokonywanych przez sprzedawców za pomocą platform internetowych, tj.

udostępniania nieruchomości (lub ich części),
usług świadczonych osobiście,
sprzedaży towarów,
udostępniania środków transportu.
Co istotne, w tym aspekcie chodzi o czynności dokonywane za wynagrodzeniem.

Przewidziano również wyłączenia z raportowania. Definicja wyłączonego od raportowania sprzedawcy obejmuje sprzedawców towarów dokonujących incydentalnych sprzedaży na platformie do 30 transakcji w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę, która nie przekroczyła 2000 euro. Wyłączony jest również podmiot udostępniający nieruchomości na szeroką skalę ponad 2000 transakcji. Ponadto wyłączone są podmioty rządowe i notowane na giełdzie.

Raportowanie ma obejmować dane indywidualizujące sprzedawców (np. firmę, NIP, numer identyfikacyjny VAT) jak również:

identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),
państwo rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Nie zawsze sprawa zakresu obowiązku raportowego jest jasna. To, że spółka jest operatorem platformy internetowej nie oznacza automatycznie, że będzie podlegać obowiązkowi raportowemu w ramach dyrektywy DAC7.  Każdorazowo więc należy ocenić, czy jej status, zakres funkcji, sposób rozliczenia płatności obligują ją do wypełnienia nowych obowiązków, nawet jak za jej pośrednictwem dokonywane są powyżej wskazane transakcje. Może się również tak zdarzyć, że tylko część czynności sprzedaży w ramach określonego modelu biznesowego będzie podlegać obowiązkom sprawozdawczym.

Warto więc w tym zakresie dokonać dokładnej weryfikacji.

W przypadku bowiem m.in.:

braku przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach (chyba, że operator dokonałby odpowiednich wezwań oraz zastosowania środków wobec sprzedawcy),
stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji,
usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,
operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść nawet 1 milion zł.

Okres objęty raportowaniem
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r., przy czym część nowych przepisów znajdzie zastosowanie do podmiotów, które w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy. Czyli pierwsze raporty (do wysłania do 31 stycznia 2025 r.) dotyczyć będą okresów sprawozdawczych sprzed wejścia w życie nowych przepisów.

Drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro, nie będą musieli corocznie raportować przez operatorów platform cyfrowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy nie zmieniają dotychczasowych zasad opodatkowania osób i firm sprzedających w internecie.