Kolejna preferencja podatkowa w CIT – ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję ma na celu zachęcenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych do ponoszenia wydatków ukierunkowanych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów. Mogą z niej skorzystać firmy, które ponoszą wydatki np. na działania marketingowo–informacyjne, rejestrację znaków towarowych, przystosowanie opakowań produktów do wymagań określonego klienta. Przygotowując roczne rozliczenie podatkowe, podatnicy powinni mieć na uwadze możliwość skorzystania z tej preferencji, bowiem mogą uzyskać sporą korzyść z tego tytułu.

Dla kogo ulga na ekspansję?

Ustawa o CIT wskazuje, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskują przychody inne niż z zysków kapitałowych, ponoszący koszty uzyskania przychodów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Podatnik chcący skorzystać z ulgi powinien działać w celu poszerzenia rynku zbytu – czy to krajowego, czy też zagranicznego.

Ważne: Nie mogą skorzystać z ulgi podatnicy, którzy ponieśli wydatki związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów dla podmiotów powiązanych.

Co można zyskać stosując ulgę?

Korzyścią, jaka idzie wraz z zastosowaniem ulgi, jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym – przy czym musi być to dochód ze źródła innego niż z zysków kapitałowych.

Możliwość odliczenia wydatków jest limitowana – w roku podatkowym podatnik może odliczyć maksymalnie 1 000 000 zł w ramach ulgi.

Powyższe oznacza dla podatników, że uzyskują podwójne odliczenie poniesionego kosztu – po raz pierwszy jako koszt uzyskania przychodu w trakcie roku podatkowego, po raz drugi natomiast odliczając w rocznym zeznaniu określone wydatki od dochodu.

Czy wszystkie koszty podlegają odliczeniu?

Przepisy ustawy o CIT zawierają katalog wydatków, które można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na ekspansję. Są to koszty:

  • uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników,
  • działań promocyjno–informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ważne jest, że aby koszty podlegały odliczeniu w ramach ulgi, nie mogą zostać podatnikowi w żaden sposób zwrócone ani odliczone od podstawy opodatkowania CIT.

Nie jest jednak wystarczające same poniesienie kosztów określonych powyżej. Kluczowym warunkiem jest, aby podatnik w ciągu kolejnych dwóch lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł przedmiotowe koszty, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów do tej pory nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (nowy rynek zagraniczny).

Kiedy dokonać odliczenia?

Ulgę stosuje się w zeznaniu za rok podatkowy (CIT-8), w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Może zdarzyć się sytuacja, że dochód podatnika będzie niewystarczający, aby zastosować ulgę w całości bądź w ogóle za rok podatkowy podatnik poniesie stratę, co uniemożliwi odliczenie jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku możliwe jest dokonanie odpowiedniego odliczenia – w całej kwocie lub w jej pozostałej części (1 000 000 zł minus już odliczone koszty) w zeznaniach podatkowych składanych za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał (częściowo) lub miał prawo skorzystać z tego odliczenia.

Uwaga: Jeśli podatnik skorzysta z ulgi, lecz nie spełni warunku wzrostu przychodów w okresie dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, ma obowiązek w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do doliczenia do dochodu kwoty wcześniej odliczonej.

Podstawa prawna: