Do końca sierpnia wydawanie paragonów fiskalnych pod lupą Ministerstwa Finansów – podpowiadamy na co uważać

Pod hasłem „Weź paragon” ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów.

Akcja będzie trwała do końca sierpnia 2021 r. a jej celem jest uświadomienie Polakom znaczenia brania i wydawania paragonów fiskalnych. Wszystko po to, aby nie dochodziło do nadużyć w ewidencjonowaniu sprzedaży.

Szczegóły akcji dostępne są pod pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/wez-paragon-i-wspieraj-uczciwa-konkurencje-na-rynku.


Paragony – o czym należy pamiętać?

Skoro przedsiębiorcy i ich kasy fiskalne są pod lupą, to w takim razie przypominamy kilka ważnych kwestii.

1. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.

2. Paragon owszem, należy wydać, ale klient nie musi go odebrać; wydać = umożliwić odebranie. To klient podejmuje decyzję czy chce czy nie chce odebrać paragon.

3. Podczas dokonywania sprzedaży paragon fiskalny należy wydać kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).

4. Ewidencjonowaniu podlega także przyjęcie zaliczki. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.

5. Paragon fiskalny powinien mieć czytelną treść i umożliwiać klientowi sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Użyta nazwa towaru lub usługi powinna pozwalać na jednoznaczną identyfikację tego, co jest przedmiotem sprzedaży (użycie zbyt ogólnego określenia wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu).

6. Personel, który rejestruje sprzedaż za pomocą kasy powinien być odpowiednio przeszkolony. Kwestię tę w sposób ścisły regulują przepisy.


Przeszkolenie personelu

Przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję za pomocą kasy z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

Przeszkolenie należy obowiązkowo zrobić przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przez pracownika czy zleceniobiorcę. Fakt przeszkolenia powinien być udokumentowany.

Zanim, pracownik przystąpi do użytkowania kasy i rejestrowania sprzedaży składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Dokument ma urzędowy wzór i jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla pracownika.

Wzór oświadczenia:

Informacja o zasadach ewidencji i oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji  


Sankcje

Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego, może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. W praktyce, w takiej sytuacji organ podatkowy zawsze nakłada sankcje karne.

Skutki nieprzestrzegania przepisów warto mieć na względzie, bo Ministerstwo Finansów uruchomiło całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000 pod który konsumenci mogą dzwonić i zgłaszać fakt nie otrzymania paragonu.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816).