e-TOLL zamiast viaTOLL wraz z ulgą podatkową

Z dniem 30 września 2021 r. zostanie wygaszony system viaTOLL. Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL.

 

Zmiana viaTOLL na e-TOLL – krok po kroku

Dokonując zmiany systemu użytkownik powinien:

1) dokonać zwrotu urządzenia OBU, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie,

2) zarejestrować się w e-TOLL i wyrejestrować się z viaTOLL,

3) rozliczyć środki znajdujące się na jego koncie.

        Uwaga!
Rozliczenie środków jest możliwe w ciągu 12 miesięcy od wygaszenia systemu viaTOLL tj. do 30 września 2022 r. Po tym terminie środki znajdujące się na koncie użytkownika w viaTOLL zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Przewoźnicy mogą dokonywać rejestracji w systemie e-TOLL od 25 maja br. na stronie etoll.gov.pl.

Przy rejestracji należy dokonać wyboru urządzenia, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu.

 

Do kiedy można zwrócić urządzenie viaBOX?

Urządzenia można zwrócić do 30 września 2021 r. w MOK.

Od 1 października 2021 r. Szef KAS nie będzie już przyjmował urządzeń pokładowych viaBOX. Zwroty kaucji będą realizowane na podstawie formularza reklamacyjnego oraz zdjęcia tego urządzenia.

 

Jaki jest czas na ubieganie się o zwrot kaucji i salda z systemu viaTOLL?

Użytkownik na złożenie wniosku o zwrot kaucji/salda z systemu viaTOLL, ma 12 miesięcy od momentu wygaszenia sytemu viaTOLL, tj. ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 30 września 2022 r.

 

UWAGA! Nowa ulga podatkowa

Ulga na zakup urządzenia dla przewoźników obowiązuje od 29 czerwca 2021 r., na jej podstawie można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu.

Wysokość odliczenia jest uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL.

        Ważne!
Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

 • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
 • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
 • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W podatku PIT odliczenie przysługuje od:

 • dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo
 • dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo
 • przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Z jakiego okresu można odliczyć poniesione wydatki?

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w roku 2021.

 

W jaki sposób dokonać odliczenia?

W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za rok 2021. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok 2021.

W podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

 • art. 52ja ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
 • art. 38ea ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.),
 • art. 57aa ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.).