Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, których nie trzeba naliczać, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, odsetki nie będą należne:

  • od nieopłaconych w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS, za okres od dnia, w którym składki stały się wymagalne, do dnia ich opłacenia;
  • od nieopłaconych w terminie składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
    • błędnego zawiadomienia przez ZUS o stanie rozliczeń,
    • zastosowania się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, z uwzględnieniem art. 34 ust. 15 ustawy – Prawo przedsiębiorców,
    • zastosowania się płatnika składek do pisma ZUS w jego indywidualnej sprawie,
    • zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, która następnie uległa zmianie.

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną ZUS, o której mowa wyżej, będzie się rozumiało wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez ZUS w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.

Zmiana wejdzie w życie w terminie 14 dni od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw.