Wprowadzenie granicznego terminu na składanie dokumentów korygujących

Od 2022 r. płatnik składek nie będzie mógł złożyć deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie.

Zmiana w tym zakresie ma służyć:

  • wyeliminowaniu występujących sytuacji, w których na skutek złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji za wiele lat wstecz zmianie ulega stan rozliczeń na koncie płatnika w ZUS,
  • stabilizacji stanów kont płatników składek i ubezpieczonych poprzez uniemożliwienie składania pierwszorazowych deklaracji rozliczeniowych oraz korygowania deklaracji rozliczeniowych po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym należności z tytułu składek stały się wymagalne.

Po upływie ww. terminu ZUS będzie ewidencjonował z urzędu dane wyłącznie na kontach ubezpieczonych. W takich przypadkach, w razie gdy w wyniku wprowadzonych przez ZUS zmian na koncie ubezpieczonego wystąpi:

  • niedopłata – nieopłacone składki nie będą podlegały ściągnięciu, co oznacza, że ZUS nie będzie mógł ich dochodzić,
  • nadpłata – nadpłacone składki nie będą zwracane ani zaliczane na poczet zaległych, bieżących bądź przyszłych składek (będą wliczane do przychodów FUS).

Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne, za okres do grudnia 2021 r., płatnicy składek mogą korygować w okresie do 1 stycznia 2024 r., na dotychczasowych zasadach. Nowy, 5-letni termin, po upływie którego składki nie będą już korygowane, będzie liczony od stycznia 2022 r.

źródło : inforlex