Obowiązek założenia profilu PUE ZUS przez wszystkich płatników składek

Od 1 stycznia 2023 r. płatnicy składek zostaną zobligowani do posiadania profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Nowi płatnicy będą zobowiązani założyć ten profil w terminie 7 dni od:

  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,
  • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.

W razie niedopełnienia tego obowiązku profil PUE ZUS założy płatnikowi organ rentowy (płatnik będzie musiał przekazać do ZUS swój adres elektroniczny).

Płatnicy składek:

  • nieposiadający profilu informacyjnego będą obowiązani do założenia go w terminie do 30 grudnia 2022 r.,
  • będą musieli utrzymywać aktywny profil PUE ZUS w czasie prowadzenia z ZUS rozliczeń składkowych.

W terminie do 31 stycznia 2023 r. ZUS założy profil informacyjny wszystkim „aktywnym” płatnikom składek nieposiadającym tego profilu, na kontach których na 31 grudnia 2022 r. będą prowadzone rozliczenia z tytułu składek.

Od 1 stycznia 2023 r. pismo, które będzie doręczane do ZUS w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym ZUS, będzie opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo przy wykorzystaniu sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionym bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym.

Nowe regulacje wprowadzają możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych do ZUS nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jak to było dotychczas), ale również podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.