Kiedy można zatrudnić młodocianego w celu przygotowania zawodowego

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego do ukończenia 18 lat, który może także zostać przedłużony.

Praca osób młodocianych jest dopuszczalna, jeśli spełniają one 3 poniższe wymogi:

  • ukończyły co najmniej 15 lat,
  • ukończyły co najmniej 8-letnią szkołę podstawową,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu .

Od tych zasad istnieją jednak pewne wyjątki przedstawione w tabeli poniżej.

WAŻNE(!)

Co do zasady wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli 15 lat oraz co najmniej 8-letnią szkołę podstawową, a ponadto przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Sytuacje, w których można wyjątkowo zatrudnić młodocianego mimo nieukończenia przez niego szkoły podstawowej lub/i nieukończenia 15 lat

Osoba, która ukończyła 8-letnią szkołę podstawową, ale nie ma jeszcze 15 lat

Osoba, która ukończyła 8-letnią szkołę podstawową w okresie poprzedzającym rok, w którym osiągnie 15 lat

Osoba, która nie ukończyła 8-letniej szkoły podstawowej i która nie ma 15 lat

Osoba, która ukończyła 15 lat, lecz nie ukończyła 8-letniej szkoły podstawowej

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w 8-letniej szkole podstawowej

Może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat, bez dodatkowej zgody czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Może być zatrudniona tylko w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu i pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Może być zatrudniona wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uzyskania zezwolenia dyrektora 8-letniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zatrudniona w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:

  • została przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy, utworzonego w 8-letniej szkole podstawowej, albo

  • uzyskała zezwolenie dyrektora 8-letniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Po zakończeniu przyuczenia może zostać z nią zawarta umowa na naukę zawodu.

Może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.