Ustalanie obowiązkowych ubezpieczeń wspólników spółek handlowych od 18-09-2021

18 września 2021 r. zmienione zostały niektóre przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany dotyczą m.in. oskładkowania wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz jednoosobowych spółek z o.o.

W ustawie zostało wprost zapisane, że obowiązek ten powstaje od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów lub ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia wszystkich udziałów lub ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który działalność spółki została zawieszona.

Dotychczas obowiązek ten powstawał od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania. Powodowało to stan niepewności, ponieważ ZUS twierdził, że w takich przypadkach obowiązek ubezpieczeń powstawał od daty nabycia statusu wspólnika, bez względu na to czy i kiedy spółka rozpoczęła działalność. Inaczej uznawali wspólnicy takich spółek – kierując się literalnym zapisem w ustawie. Zatem dla ZUS (także przed nowelizacją) rozpoczęcie wykonywania działalności przez wspólników spółek handlowych było tożsame z wpisaniem spółki do KRS, nabyciem udziałów, czy ogółu praw i obowiązków w spółce. Wspólnicy, którzy dotychczas nie zgłosili się do ubezpieczenia, powinni to uczynić niezwłocznie. Nie jest wykluczone, że ZUS zażąda od nich zapłaty składek za okres od dnia rejestracji spółki czy nabycia udziałów.