Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

2 listopada 2021 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jest to konsekwencja zmian w ustawie o VAT wprowadzonych od 1 lipca 2021 r. w ramach tzw. pakietu e-commerce. Zmiany spowodowały, że rozszerzona została lista przypadków, w których uprawnione podmioty mogą występować o zwrot VAT.

W nowym rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom został zmodyfikowany katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku. Wprowadzono do tego katalogu następujące czynności:

  1. usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. m);
  2. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. n);
  3. dostawy towarów dokonywane przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);
  4. sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywane przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie uległo zmianie w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. poz. 1860).

Termin wejścia w życie rozporządzenia

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 4 listopada 2021 roku, ale z mocą od dnia 1 lipca 2021 r. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na fakt wprowadzenia rozwiązań pakietu e-commerce od 1 lipca 2021 r. Jednak. jako, że między datą publikacji rozporządzenia a datą wejścia w życie zmian w ustawie o VAT wprowadzonych pakietem e-commerce minęły już 4 miesiące Minister Finansów wprowadził przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do wniosków o zwrot podatku dotyczących wyłącznie:

1) towarów i usług nabytych w roku podatkowym 2020 albo w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. lub

2) towarów importowanych w roku podatkowym 2020 albo w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepisy te stosuje się także odpowiednio do korekty ww. wniosków o zwrot.

Zatem wnioski o zwrot złożone za 2020 r. w terminie do 30 września 2021 r. były rozpatrywane na podstawie poprzednich przepisów.

Jako, że pakiet e-commerce obowiązuje od 1 lipca 2021 r., to wnioski o zwrot składane za 2021 rok, w terminie do 30 września 2022 roku będą obejmowały nabycia dokonane:

  • w I półroczu 2021 r., kiedy nie było pakietu e-commerce (do tej części wniosku będą miały zastosowanie przepisy poprzedniego rozporządzenia) oraz
  • w II półroczu 2021 r., w którym został ten pakiet wprowadzony (do tej części wniosku będą miały już zastosowanie przepisy nowego rozporządzenia).

PODSTAWA PRAWNA:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 20 października 2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom – Dz.U. z 2021 r. poz. 1982

Oprac. Ewa Sławińska