Obowiązkowe terminale płatnicze – czy trzeba się spieszyć?

Polski Ład wprowadza zmiany również w odniesieniu do terminali płatniczych oraz ich łączności z kasami online. Polska bezgotówkowa to cel Ministerstwa Finansów.

W związku z powyższym planowane jest od 1 stycznia 2022 r. zapewnienie możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego (np. karty, karty zbliżeniowej, usługi BLIK).

 

Czy, jeśli nie mam kasy fiskalnej, ponieważ nie dokonuję sprzedaży dla osób nieprowadzących działalność gospodarczą muszę także posiadać terminal?

Nie, ponieważ przepisu tego nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Mam kasę fiskalną online i terminal, czy coś jeszcze muszę zrobić?

Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online, ma zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Warto zatem sprawdzić dokładnie czy ta integracja jest zapewniona, aby nie być zaskoczonym sankcją. Obowiązek ten wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r.

 

Co się stanie, jeśli nie zapewnię tej współpracy?

Niestety, ale niedopełnienie obowiązku połączenia kasy online z terminalem będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości 5000 zł.

 

Czy przysługuje zwrot kosztów poniesionych na nabycie terminala?

Tak, przewidziana jest możliwość dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na nabycie terminala płatniczego:

  • 2500 zł w roku podatkowym w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
  • 1000 zł dla pozostałych podatników.

Przewidziana jest także możliwość dokonania odliczenia w wysokości 200% wydatków, ale po spełnieniu rygorystycznych warunków – dotyczy to podatników spełniając warunek tzw. podatnika bezgotówkowego.

Uwaga!
Konsekwencje brak terminala płatniczego:
– czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
– czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

 

Podstawa prawna:

  • art. 26hd ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.01.2022 r.,
  • art. 18ef ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.01.2022 r.,
  • art. 87 ust. 6c-6l, art. 99 ust. 3a pkt 4, art. 111 ust. 6kb ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.01.2022 r. oraz 1.07.2022 r.,
  • art. 19a ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.07.2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 22.11.2021 r.